Nefilozofujte u piva, přijďte na Svíci.cz!

Komentáře k článku

4.4.2006 19:56

Svět je jiný

Čas

Nic nedokládá subjektivitu lidského světa víc než čas. Tak, jak je běžně pojímán, je nástrojem praktického bytí. Život bez něj by se stal chaosem. Chronometry nejrůznějších konstrukcí a kalendáře nejrůznějších podob dávají životu řád. Díky nim se mohou setkávat lidé s lidmi i s věcmi a ději, mohou vše kvantifikovat i kvalifikovat. Všechno je v zajetí času a má svůj čas. Zacházení s čímkoli, to jsou operace v čase. Osvojit si cokoli znamená v podstatné míře určit to v mnohostranné proměnlivosti, což je totéž jako časově okótovat.
Chápání a měření času se ve běžné praxi osvědčuje. Je to schéma potřebné a užitečné. Lidé se proto zdráhají vydat je vniveč, zpochybnit je všelijakými teoriemi a hypotézami, co se v důsledku rozvoje poznání objevují.

Pro klid duše, klapky na oči

K poklidnému životu je zapotřebí mít klapky na očích, aby nás nezneklidňovaly a nevyváděly z malých jistot všelijaké podivnůstky kupící se hned za humny našeho praktického bytí. Pochyby o tak samozřejmé všednosti, jakou je čas, se stávají významnými v okamžiku uvědomění si, že čas - ten čas, jenž je nám k mání, je formální a subjektivní. Je dílem lidského důmyslu a je proto zatížen stavem poznání, tudíž i iluzemi a bludy. Toto zjištěníale vyžaduje dosti systematického úsilí. Čas v lidské interpretaci je obecný pojem, v němž jsou zahrnuty procesy značně odlišné.To, že nevzniká z čiré fantazie, že je snad reakcí na jakýsi proces probíhající vně časujícího subjektu, nic nemění na tom, že je něčím vcelku jiným než samotné bytí světa v prostoru, pohybu a čase. (Zde mne zaujala Aristotelova poznámka v jeho Fyzice : „Mohli bychom se přít, zda by byl čas, i kdyby nebylo žádné vědomí a žádná duše. Neboť, kde nikdo nemůže počítat, nemůže ani být nic k počítání, tedy ani žádný počet.“) Pro nebytí času mimo člověka je ještě obecnější důvod. Čas je způsobem lidského bytí. Čas je člověk sám.

Blažený čas dětství

Čas v němž žijeme, je nejen výrazem subjektivního i kolektivního poznání a zkušenosti, ale má i ryze jedinečnou podobu - je projevem, rámcem a formou bytí člověka. Ač se měří podle jedněch hodin, je jeho uplývání v nás, v našem nitru, rozličné a my se čas v nás neustále pokoušíme seřizovat podle obecné časomíry tak, jak pravidelně seřizujeme své hodinky. Zvláštní je pak podoba času v průběhu lidského života. Nad dětskou postýlkou mohou viset i hodiny bicí a exaktně měřit čas, ale na faktu, že vnitřní časový rozměr hodiny, dne, týdne či měsíce dítěte je úplně jiný než matky, sklánějící se nad ním, to nic nezmění. Dítě je tvorem bez minulosti. A bez minulosti není ani budoucnosti a tudíž není čas. Vždyť čas spočívá právě v trojjedinosti “bylo”, “je”, “bude”.

V procesu růstu a stárnutí si člověk osvojuje konvenční čas – jeho plynutí podle všeobecně přijaté míry. Z toho pak vzniká onen celoživotní pocit disproporcí v jeho uplývání. Zatímco dětství a dospívání je celým oceánem času, mořem blaženosti a slasti mimo vše na cáry trhající čas nebo v čase pomalu plynoucím. Činorodý, k věcem příštím pod imperativem rozličných chronometrů chvátající čas dospělosti, je krátký a stále kratší a kratší. A čas věku pozdního s fatalitou blížícího se neodvratného konce života se dává v závratný. let

Pobýti na břehu řeky času

Pobyt mimo čas je snem nás všech. Kolik biotechnik se snaží vyučit životu v loudavě se pohybujícím čase. Za cenu jakých složitých úmorných duchovních cvičení se moudří mužové asijští dokáží vymanit z časem určeného života ke krátkým slastným zapomenutím těla i vědomí s jeho pustošivými vlivy. Jak léčivé je pobývat chvíli na březích řeky času. Rozum je mimo jiné vědomí rozkladu, zkázy a smrti. Vzchází z toho obrovská emocionální zátěž. Pochopení sebe sama jako stárnoucí živé struktury, postupně znehodnocované až k finálnímu rozpadu, to je dokonalá lekce z nicoty. Život s vědomím toho, co musí přijít, ale i s věčnými starostmi a praktickými preventivními kroky k tomu, aby budoucí bylo alespoň trochu podle přání a představ člověka a kolektivu, jehož je částí, je úmorný. Jaký div, že člověk se různě snaží setřást třeba jen na chvíli ze sebe tuto tíhu setřásti.

Pro „nic“ by nebylo jméno…

Podmínkou a předpokladem všeho je paměť - viadukt spojující v nás minulost přes přítomnost s budoucností. Paměť toho, co bylo, umožňuje usuzovat o tom, co bude i o tom, co by mohlo být. Člověk nejenom předvídá podobu věci příštích, ale snaží se též, vycházeje ze své vlastní i kolektivní paměti, kterou si osvojil v procesu učení, budoucnost, jež se ho dotýká, spoluutvářet - dávat jí podobu, která mu svědčí. Dějinnost, jejímž nositelem je paměť, je způsobem lidského bytí. Bez špejcharu všelijakých minulých dějů, veteš rozličnou nevyjímaje uložených hluboko v mozku, bez individuální zkušenosti a do této podoby transformované i kolektivní zkušenosti lidských skupin, k nímž patří, by člověk nebyl. A nebyl by tím pádem ani svět. Pro nic by nebylo jméno. Nebyl by pohyb, nebyl by prostor, nebyl by čas, nebylo by věcných individualit. Nebyly by kvantity ani kvality, nebyly by tvary, barvy, čísla. Nebylo by lidského díla. Onen zvláštní paměťový depozitář zaniklých dějů a věcí v mozku je podmínkou bytí světa. Všechny logicky usuzované podněty vnější by se odrážely od mrtvé hmoty a nebyly by.

Je to, co je vyslovené

Jinou podmínkou čehokoli je dělba na vnitřní a vnější. A tudíž bytí usuzující a usuzované. Aktivní konstatující je vnitřní, konstatované vnější. Důsledně vzato, vnitřní je “to, co není”. (“to co není” /transcedentalita/ je to nejúžasnější z celého Kanta) Způsobem bytí je relativní dělba světa na vnější a vnitřní a nerozrůzněného na rozrůzněný. Rozrůznění na vnitřní a vnější má však i jinou motivaci. Všechno, co je, je vlastně vnější – vnější vůči všemu, vnější tím že je, že bylo vyňato, že bylo pojmenováno a tak odděleno od ostatního, o němž nemůžeme nic vědět, protože tím, že není věděné není. Všechno, co je, má jméno a vlastnosti. Vnitřní je vlastně vnější, ale je to jiný typ vnějšnosti jako vnější, které je výstupem z předpokládaného monolitu, neboť je vymaněním se ze smrtícího sevření nevysloveného. Není to amorfní masa vnějšího. Vnitřní je tu ono aktivní vnější, bez nějž není nic, “co je”. Jsoucí je vyslovené. A vyslovené je označené a oddělené od všeho (jak říká Jaspers „objímajícího“) a ono vyslovené, je vyslovené vnitřním, které se takto stává vůči němu vnějším. V ten okamžik, kdy se vnitřním počneme zabývat a nějakým způsobem je vyslovovat, je vnějším, je objektem a ono skutečné vnitřní – subjektivní, které nemůžeme zmínit, aniž bychom je učinili vnějším, je mimo - vně. Subjekt se stěhuje – uhýbá poznání. V tu chvíli, kdy je zasažen poznáním, hněten nějakou množinou vlastností, v tu chvíli přestává být subjektem. Subjektem je i to, co konstatuje subjekt. Ale vlastně, v tento okamžik kdy jsme je nazvali subjektem už je opět objektem – a tak donekonečna. Shrnuto: můžeme soudit,že podmínkou bytí je nebytí.

Hledání světa v člověku

Hledání věrohodných obecných hypotéz světa a člověka v něm, nebo opačně - hledání světa v člověku, je tím nejvážnějším, čím se člověk může zabývat. Je nejvlastnějším projevem bytí. Nikoli však bytí, které se rozptyluje všedním potýkáním se se světem, jenž ho obklopuje, provokuje a svírá ze všech stran. Hledání obecných pravd je nadstavbou nad tímto praktickým kontaktem, v němž člověk rozšiřuje své možnosti ve světě a proměňuje jej ve svět, v němž by se mu mělo, podle jeho přesvědčení, víc dařit. Proměny a zdokonalování hypotéz o člověku a o světě jsou završením činného bytí. Jsou exkluzivní aktivitou výjimečných lidí.

Myšlení z krátkých vláken

Významným znakem davového člověka je to, jak vnímá svět. Především nepochybuje o tom, že svět je takový nebo skoro takový, jak ho vnímá. Jeho myšlení je z krátkých vláken. Provádí drobné korekce chápání a výkladu realit, s nimiž se stýká.Vytvořil dokonce instituci - vědu, která jeho pojímání světa koriguje rozsáhleji a exaktněji. Omezeným účelem je taková přesnost pochopení skutečností, aby se člověk nedostával do kolizí, do pragmatických konfliktů s ní. Vůbec si neuvědomuje svou účast na podobě světa a pokud ano, úvahy na toto téma pokládá za neužitečné a tudíž se jimi pokud možno nezabývá. Je tak podoben živočichu - reaguje ustáleně jako on, aniž by se znepokojoval okolnostmi a podstatou tohoto kontaktu. Vstupuje do světa smysly, ale ne proto, aby ty probouzely instinkty, ale zpracovává je rozumem a praktickou činností. Činí tak však jen do určité míry, jež je určená bezprostřední praxi. Shromažďuje zkušenosti, formuluje přírodní zákonitosti, využívá je a podrobuje se jim, ale tím jeho aktivity končí. Je zvnějšněn. Vidí se toliko jako část okolního světa, posluhuje svým žádostem.Vnímání člověka je z oněch povrchností, komponujících běžný úsudek. Jeví se a je brán jako tělesno se svými potřebami, zajišťovanými v neutuchajícím účelovém pobytu ve světě, jeví se jako objekt, jehož způsobem bytí je monumentální egoismus. Na první pohled je to tak. Neboť takto je člověk nejbezprostřednější a nejnápadnější. V běžném vnímání je jen málokdy viděno to, co je jeho skutečnou podstatou - ona obrovská v každém okamžiku aktivní a ke konání popouzející databáze.

Mnoho slov...
romantik, 5.4.2006 22:05

Mnoho slov bylo napsáno, jediná námitka : Čas není člověk, čas j e fyzikální veličina, která ve vesmíru a v přírodě existuje a působí samostatně a na člověka má stejný způsob působení, jako na všechno ostatní. Čas existuje a existoval i v dobách, kdy ještě člověk neexistoval.

Odp: Mnoho slov...
juzek, 6.4.2006 14:20

pane romantiku, vaše reakce na můj článek je prostoduchá. Jak můžete vyslovit, že „čas existoval v dobách, kdy člověk ještě neexistoval“. Když neexistoval člověk, nemohl být čas. Čas, tak jak je kvantifikován a kvalifikován,pochází z lidské dílny. Když člověk nečasuje,není času, to je přeci logické. A neplatí to jen o času. Musí být člověk, musí být vyčleněnen, aby mohl soudit o ostatním. Z gnoseologických důvodu je ovšem celý problém mnohém komplikovanější. Tvrdit, že je něco, nebo bylo něco, když není člověk, to znamená bez člověka, je jen hypotéza, nic víc. Ano, všechno , co je, je proto, že je člověk. Zamyslete se nad tím.

Odp2: Mnoho slov...
Saw, 6.4.2006 14:42

Čas je neoddělitelně spjat s prostorem, tvoří tzv. časoprostor. Nehledě na přítomnost pozorovatele. Připomíná mi to starou hádanku, vydá padající strom hluk, i když ho nikdo neuslyší? Samozřejmě že ano, způsobí vlnění o určité frekvenci ať už to někdo slyší nebo ne. A to samé čas, ten není vázán na přítomnost člověka. Čas vznikl spolu s naším vesmírem při onom velkém třesku a plyne doteď, to je jisté...

Odp3: Mnoho slov...
romantik, 7.4.2006 22:38

Pro Saw:
Děkuji Vám za podporu. Vaše příspěvky jsou převážně „na stejné vlně“, jako moje. To mne těší.

Odp4: Mnoho slov...
Saw, 7.4.2006 22:45

Také jsem rád, ale co se dorozumění s autorem tohoto článku týče, je to těžké, ale uvidíme, třeba najdeme bod, kterého se v diskusi budeme moci chytnout. Zatím si s ním asi vůbec nerozumíme...

Odp5: Mnoho slov...
romantik, 9.4.2006 23:40

Pro Saw:
On Juzek je asi „mimozemšťan“. On se asi „obléká“ do slunečních paprsků, „snídá“ ranní červánky a běžné lidstvo považuje za něco, co se mu pouze zdá.

Odp6: Mnoho slov...
Saw, 12.4.2006 15:11

Není mimozemšťan, jen důsledný skeptik. O smyslu filosofie by sa dalo debatovat sáhodlouze, hned první hodinu filosofie se jednomu mému spolužákovi podařilo přimět učitele přiznat, že praktický význam nemá žádný a úspěchy v poznání přináší dnes výhradně věda. Já bych ji bral tak, že je to velmi důležitá věc, s kterou do jisté míry operuje každý z nás a její pochopení je užitečné. Ne však tolik, aby s ní měli ztrácet čas lidé, kteří mají dispozice pro „dělání“ vědy. Běžnému člověku ale může pomoci v nadhledu na svět, který ho obklopuje...

Odp7: Mnoho slov...
nikdo, 19.8.2010 22:24

Existuje-li hierarchie jednotlivých vědních oborů, tak na samém vrcholu stojí filozofie. Teoreticky. V praxi je tomu jinak. Důsledky tohoto faktu dříve či později vymažou člověka ze seznamu živých tvorů.

Odp8: Mnoho slov...
Alfons, 20.8.2010 8:02

Na vrcholu je TROJKOLKA. Bez ní by nebylo života ai žádných vědních oborů.;-)

Odp3: Mnoho slov...
nikdo, 19.8.2010 22:16

Padne-li strom za okolností, kdy to nikdo neslyší, vydá jen vlnění o určité frekvenci, nikoli hluk.
Hluk je subjektivní akustický fenomén, který bez příslušného smyslu (sluch) neexistuje.

Odp1: pro juzka
jaan, 24.7.2010 5:40

...a tedy nebýt člověka, nebylo by ani to, co bylo, včetně Lucy, hyenodontů, sauropodů, Gondwany, Tetrisu, anaerobních bakterií a dalších výplodů chorých, či zfetovaných ganglií.
Jsem rád, že proti přesilovce idiotů vnucujících všemožnými způsoby lidstvu své zhovadilé bludy nacházím dalšího neposkvrněného. Zářný příklad Ignácia z Loyoly budiž nám světlem ve tmách, jež nás bezpečně provede záludnými nástrahami žvanivých dacanů. S těmi smrady zameteme stejně jako s Giordanem Brunem a už žádný Darwin nebude dětem šlapat po hodnotách schválených Stolicí. A to už jste slyšeli, je to nejnovější dokázané zjištění, že to byl Einsteinův prapradědek, jinak loupežný vrah, který první radil Pilátovi ukřižovat Ježíše, a nejspíš ten samý si ve službách Herodesových ukájel své sadisticko-pedofilní hnusné choutky. Co asi ten Einstein s takovým rodokmenem mohl být zač?
Přirozeně, že čas začal běžet až pět dní těsně před Adamem (Hospodin čas nepotřebuje) navzdory výpočtům teorie relativity a stockholmské sebrance grázlů a ďaurů aplaudující nad hmotou(?!) ohýbaným tzv. časem a prostorem.
Nedejte se, pane Juzku, nejste osamocen ve svém boji a mocnosti pekelné na Vás nedosáhnou! j.

Odp2: Mnoho slov...
nikdo, 19.8.2010 22:10

Čas jako subjektivní fenomén je podmíněn vědomím, a jako takový je více či méně vlastní všem živým tvorům. Jako objektivní fyzikální veličina je vázán na trvání vesmíru, byl tedy před člověkem a bude i po něm. Nic víc nic méně.

všechno, čím tu operujete, je z lidské...
juzek, 6.4.2006 15:40

všechno, čím tu operujete, je z lidské dílny. Iten časoprostor. Když nebude člověk, nebude nic, ani on. Přes všechny nespočetné pokusy (třeba existencialisté skrze sex, věřící, skrze hlubokou víru) které už učinil, člověk se nikdy nedostal k ničemu bezprostředně,tak, že by obešel svůj smyslorozum a nikdy neprokázal, že něco je bez něj,že je nějaká autonomní autenticita kterou sám nestvořil. Může se to domnívat, může v to věřit, ale nikdy to neprokáže. Když nebude člověka, nebude ničeho,nejen toho vašeho časoprostoru. Nebude ničeho, protože nebude nic, co by vědělo, že něco je. Protože nebude nástroj toho konstatování.Jsoucno je lidská operace. Jsoucno samo o sobě vědět , protože se na sebe nemůže podívat zvenčí odněkud mimo své bytí, nemůže. Jsou to zapeklité věci a dnes se filozofie skoro ničím jiným už nezabývá než totálními neřešitelnostmi poznání nebo nepoznání a v té souvislosti bytí nebo nebytí. Jsou to ony relace objekt-subjekt. Ale upozorňuji, že i tato konstrukce je schéma neřešitelné. V mém článku je o tom zmínka.

Odp: všechno, čím tu operujete, je z lidské...
Saw, 6.4.2006 16:09

Ovšemže „myslím, tedy jsem“, a je to jedniná jistota, kterou mám, přesto je tento pohled zbytečbě egocentrický. Stejně tak nemáte jistotu, zda tu ostatní lidé nejsou kvůli vám a vy opravdu nejste středem vesmíru, dokonce se vás o tom snaží přesvědčit váš mozek. Ale jsou to jen spekulace, že by bez člověka nic nebylo. Člověk do svého prostředí logicky zapadá a není důvod nevěřit verzi, že čas plynul už od vzniku vesmíru. Toto už jsou otázky fyziky, ne spekulativní filosofie, která je založena na tom, že dokázat nepravdivost nějakého tvrzení je téměř nemožné.
Jsou otázky typu: existuje esence červenosti, i kdyby nebyl člověk který by ji mohl označit za červenost? Samozřejmě že ano, opět jsme u padajícího stromu v lese. To že jsem člověk znamená, že tomu co jsem schopen vnímat přiřazuji názvy, emoce atd., ale není jediný důvod myslet si, že já jsem podstatou všeho kolem sebe. Ono jsoucno by bylo, i kdybch o něm nevěděl. Ovšemže z pohledu někoho jiného bude vypadat úplně jinak, čas bude plynout jinak atd., ale předpokládat že v nepřítomnosti nikoho najednou přestane být, čili zmizí zdroj podnětů, který předtím jistě byl, mi přijde nesmyslné...

Odp2: všechno, čím tu operujete, je z lidské...
juzek, 6.4.2006 21:10

vy pane plujete úplně v jiné řece. To, o čem vedeme debatu s etikou a nějakým egoismem nic společného nemá. Proč ignorujete elementární motiv mé argumentace, že člověk nikdy nepřeklene okolnost , že za své smysly a rozum se nemůže dostat. Píšete tam, že věřite, že něco je i mimo lidské bytí. I já jsem přece psal o hypotézách, ty si můžete ponechat, ale jsou to jen hypotézy neboli domněnky, které se nikdy nedají verifikovat. Znova se vracím k tomu, že má-li člověk jen to co musí projít branami jeho smyslů (projít je ovšem chudý příměr, protože se nejedná o projíti něčeho z venčí, ale o samostatnou jakousi tvorbu,jejíž podstatu nedokážeme ani exaktně vyjádřit . Nemá-li člověk nic jiného, než to co přijímá od svých receptorů, je naprosto zbytečné a nelogické mluvit o něčem, co je apriori neboli o sobě. Na tom mimochodem pohořel i Imanuel Kant.
Připopodotýkám ještě, že způsob vedení naši disputace je nesmírně anemický vzhledem k problému, který se snaží fundovaně pojmout

Odp3: všechno, čím tu operujete, je z lidské...
Saw, 6.4.2006 22:30

Egoismus obecně považuji za příčinu tohoto názoru, proto jsem ho zmínil, jakožto přirozenou lidskou vlastnost ovlivňující úvahu. A člověk se může za své smysly a rozum dostat pomocí přístrojů, což také neustále činí, takže bych nezavrhoval to, co nevidíme a nechápeme dnes. A jednoduše, čas byl příčinou vzniku člověka a velkého třesku vůbec, to vám řekne každý fyzik, jak jinak by mohla hmota expandovat. Tak proč by najednou podle vás měl přestat existovat proto, že nebude existovat jeden živočišný druh?

Odp3: všechno, čím tu operujete, je z lidské...
romantik, 9.4.2006 23:42

Pro Juzek:
Jak „verifikujete“ svoje NIC ?

Odp: všechno, čím tu operujete, je z lidské...
romantik, 7.4.2006 22:45

Pro Juzek:
Váš názor, že výsledky lidského poznání jsou pouze věcí lidí, že existují pouze v lidských představách a bez člověka by nebyly, jsou mylné. Absurdně pojato to znamená, že Vy sám neexistujete, ale že si sám sebe pouze představujete. Proč potom přijímáte potravu ( a ta z vašeho okolí opravdu mizí) a proč i něco vyměšujete? To je také jenom představa?

Odpověď
Maura, 7.4.2006 0:30

Čas je naštěstí okotován a tak má člověk jistotu, že je mu naměřen.
Lidé časem plýtvají a žijí v něm a přitom nechápou, že jim ubývá. A tak spoustu času vyplýtvají na hloupostech a krutostech jak v myšlenkách, tak i v činech. A všechno souvisí se vším. Článek se mi moc líbí.

Důsledné je nic, ale ne ledajaké, nic...
juzek, 9.4.2006 5:57

Důsledné je nic, ale ne ledajaké, nic nevyslované a ani netušené.

Romantik a Saw se míjejí s mou argumentací. Připomínám, že se zabývám okolností, že nám není nic přístupné samo o sobě, proto není nic, co by se minulo s komplexem našeho tvoření - tudíž uchopování. Všechno, s čím operujeme, je naší vlastní tvorbou. Jak vypadá a vůbec zda je svět mimo ní se můžeme nanejvýš domnívat.To, co snad je, je důkladně vyselektováno z ostatního a zpracováno do podoby, kterou můžeme vstřebat . Ve světě není ničeho mimo nás - nejsou zvuky, nejsou barvy, nejsou tvary ....Není nic mimo nás, ale i to, co je v nás, není, protože je to vždy myšleno odněkud. Být filozoficky důsledný znamená nic - a ještě k tomu mlčené, protože každým vjemem, pojmem a úsudkem jsme neautentičtí, je -li ovšem nějaká autenticita. V momentě, když něco vyslovíme, třeba i o sobě, je to neautentické. Předpoklad, že realita je tvořena odněkud, o čem nemůže být řeč,protože by se to takto stalo části našeho neautentického světa. Absolutní pasivitaq, ale pasivita ani nemyšlená, to jefilozofická důslednost. Nic a k tomu nic netušené, je absolutní realita I tímto posledním tvrzením o nic totiž likviduji případnou autenticitu. To všechno, co tu tvrdím, se zdá být nesmyslné, ale jenom zdá.

Odp: Důsledné je nic, ale ne ledajaké, nic...
Saw, 9.4.2006 11:24

Máte naprostou pravdu, že se míjíme argumentací. My jsme vás pochopili tak, že se snažíte zpochybnit existenci času. Proto jsme s vámi argumentovali na fyzikální úrovni, zatímco vy vlastně zpochybňujete, jakožto správný filosof, existenci čehokoliv.

S debatou na úrovni filosofie je vždycky kříž, protože je jednoduše řečeno o ničem. Najít si názor, ve kterém nebude logický spor umí kde kdo, a nehledě na nepravděpodobnost mu člověk stejně nemůže dokázat, že nemá pravdu.
Ovšemže všechno s čím operujeme je naše vlastní lidská tvorba a tolikrát opovrhované lidské smysly. Jenomže, co je na nich tak špatného, nejsou snad pro člověka naprosto dostačující? Nemůže z té mlhy nejistoty, která která ho podle vás obklopuje vyvozovat závěry, díky svým smyslům? Jedna věc je nezpochybnitelná, matematika. Jedna a jedna jsou vždycky dvě, to je axiom, který prostupuje vší nejistotou. A pokud se vám tuto pravdu podaří aplikovat na svět který vás obklopuje, došel jste k pravdě. Ať už je realita jakákoliv. To je důvod, proč zatím bohatě vystačím se svým „omezeným“ úhlem pohledu a nezatěžuji se hluboce filosofickými otázkami. Diskuse mezi námi tedy nemá smysl, každý jsme na své úrovni, svět vidíme svým úhlem pohledu...

Odp: Důsledné je nic, ale ne ledajaké, nic...
romantik, 9.4.2006 23:34

Pro Juzek:
Hlásím pochopení Vašeho tvrzení : Vaše úvahy jsou VELIKÉ NIC, lidově řečeno VELIKÉ H...o. Jestli to samé denně máte k večeři, tak nás už moc dlouho bavit nebudete, nebudete mít na to sílu. Protože z NIČEHO NIKDY NIC NEBYLO, NENÍ a NEBUDE. Kam na to NIC chodíte ?

Odp2: Důsledné je nic, ale ne ledajaké, nic...
juzek, 11.4.2006 8:08

Člověk s takovou chatrnou výbavou duchovní jako je ten poslední „disputant“, by se do debat k náročnějším tématům neměl pouštět, protože pro pustinu ve své lebce obvykle končí v nepoctivostech, jejichž podobou jsou přisprostlé „duchaplnosti“. Široce otevřená ústa jsou častým kontrastem uzavřeného rozumu. Téma známe jako upozornění ve známém lidovém pořekadlu, že je nerozumné modlit se s beranem. Já dodávám. „přeš,li se s blbem, sám se blbem stáváš“.

Odp3: Důsledné je nic, ale ne ledajaké, nic...
romantik, 11.4.2006 21:19

Pro Juzek:
Záleží na tom, kdo je „blb“.

Odp4: Důsledné je nic, ale ne ledajaké, nic...
juzek, 11.4.2006 23:14

Potíž je v tom, že vy jste vůbec nepochopil, o čem je řeč. Znovu vám zopakuju premisu, snad to vyvolá pohyb ve vašem měšlení (pokud to, čeho jste schopen velkoryse myšlením nazveme): "Není jiný světa, než ten, který nám dodá komplex našeho vnímání a myšlení. Všechno je nedokazatelný předpoklad, který se rodí někde v nás. To je zásadní skutečnost.
Oním nevyslovitelným nic mám na mysli,že nemůže existovat vnímající a myslíci subjekt, protože se ihned stává objektem. Subjekt, který nám naše vnímání a myšlení poskytje nám beznadějně uniká, protože nemůže být subjektem, ale jen objektem, tudíž předpokladem.
Nechci vás ponížit, muži, ale to kafe je pro vás dle všeho příliš silné. Útěchou vám může být, že nejenom pro vás, ale i pro zástupy jiných. Znovu, tentokráte zdvořile, vás nabádám, abyste se nepouštěl do věcí, na které asi nemůžete dosáhnout. Pokud jste někdy slyšel o eristické dialektice, pak vám nemůže ujít, že používáním jejích záludů jste jedním z provozovatelů této podvodné debatní praxe. Vaše urážející duchovní impotence v meritu debaty, vás svádí k nepoctivostem a hlučným bagatelizacím hlubokých důvodů protivníka.

Rétorika
romantik, 12.4.2006 22:32

Dlouhou, květnatou a „vedeckými termíny“ prošpikovanou a neústupnou rétorikou lze „obhájit“ jakýkoliv nesmysl, lze lidmi manipulovat. Jistý diktátor řekl: „Stoktát opakované lež se v očích publika stává pravdou“.Avšak v publiku existují vyjímky, které přesto poznají, kde je pevná půda pod nohami a odejdou na kafe, kterého si myslíte, že nejsou hodni.

Odp: Důsledné je nic, ale ne ledajaké, nic...
miva, 16.7.2010 20:56

Souhlasím s tím co jste zde napsal, vše jde od jinud...navíc s určitým naprogramováním ...člověk vnímá to co už je rozhodnuto

Odp: Důsledné je nic, ale ne ledajaké, nic...
iva, 16.7.2010 21:04

Na tom něco bude

Odp2: Důsledné je nic, ale ne ledajaké, nic...
Alfons, 16.7.2010 21:08

Je jiná doba. Alláh je mocný a Bůh je jediný. ;-)

omlouvám se za několik překlepových...
juzek, 11.4.2006 23:16

omlouvám se za několik překlepových chyb v předchozích textech

V rádiu je teď nová stanice Walz...
juzek, 12.4.2006 10:28

V rádiu je teď nová stanice Walz. Hraje na třech vlnových délkách pop, lidovou muziku a klasiku. Poslouchám od rána do noci a po celou noc s výjimkou krátkých chvil spánku klasiku. Mám z té hudby libé pocity.
Chodí ke mně hluchoněmá známá. Sedává, odčítá mi z ust a vcelku obratně vyslovuje. Nutí mne však uvažovat o tom co je a co není, což je předmět naší zdejší debaty v obecnější podobě. Vy byste v souladu se svým haštěřivým dokazováním (máte za důkaz matematiku) museli tvrdit, že ve vesmíru je hudba, ja bych hájil názor, že ve vesmíru žádná hudba není a ona paní s porouchaným smyslem by byla na mé straně. Já bych mohl nanejvýš připustit, že máme právo na nějakou domněnku (to domněnku podtrhuji), že existuje nějaké vlnění, nic víc. Ale nemůžeme to prokázat, protože neexistuje v žádném případě bez nás. Hudba, nebo rozličné, třeba přírodní zvuky nejsou, protože, aby byly, potřebuji nás. To samé je s vaší matematikou. Vy tam třískáte pěsti, vykřikujíce, že matematika je objektivní veličina. Jak ovšem můžete mluvit o objektivní existenci, když počítání - konstatování matematických veličin a jejich relací není bez vás možné! Není-li mozek, nejsou matematické hodnoty - Stejně tak je přece jednoznačné, že bez nás nejsou zvuky!

Odp: V rádiu je teď nová stanice Walz...
Saw, 12.4.2006 15:03

„Vy tam třískáte pěsti, vykřikujíce, že matematika je objektivní veličina.“ - zbytečné zveličení naší neshody, nemyslíte? A jinak, matematika je obecně uznávaná, jakožto pravda, i v kruzích skeptiků. Její pravdivost je samozřejmě ověřitelná v reálném světě (opět přes naše nedokonalé smysly, ale většině lidí to dostačuje).

K vašemu příkladu s vlněním: ovšemže vlnění existuje i bez člověka, člověk mu dal název: hudba, zvuk. Lidské ucho dalo tomuto vlnění podobu přijatelnou pro naše centrum v mozku. Tam se nám zvuk promítl do vědomí a asocioval s nečím jiným. Ovšemže tímto specifickým způsobem zvuky vnímá jen člověk, ale ona podstata zvuku, vlnění, nemá důvod přestat existovat, leda že by byla schopna rozeznat přítomnost člověka a reagovat, ale to je mi připadá nesmyslné. I vaše hluchá známá by hudbu pocítila, pokud by byla dosta hlasitá, ve formě vibrací. Potom by tedy asi musela souhlasit s mojí verzí, že existuje vlnění, sic ho každý vnímá jinak.

A zpět k matematice. Opět problém: toto slovo popisující tento stav nemůže být bez čehosi, co by mu tento název a význam přiřadilo. V matematice ale více než v čemkoliv jiném nezáleží na slovech. Ona podstata matematiky, že pokud sečtu (přidám, přisunu atd., nezáleží na názvu) 1 a jedna, vyjde 2. A fakticky to platí vždy, molekula ze dvou izotopů prvku má vždy dvojnásobnou hmotnost, než každý zvlášť. Nehledě na to, zda je někdo, kdo to může nazvat matematikou, bude to tak (ona molekula podle toho bude reagovat i pohybovat se).

Zkusím váš pohled aplikovat obecně: ve chvíli, kdy zavřu skříň a už do ní nevidím a nijak s ní nemanipuluji, veškerá hmota v ní zanikne, protože ji nemohu vnímat a věcem přiřadit jejich názvy a význam. Pokud by nebyl nikdo, tak ani hmota neexistuje. Jenomže když podle všeho byla hmota dříve než člověk (namám důvod tomu nevěřit), tak tu máme dvě tvrzení, z nichž je jen jedno pravdou...

Pane, už je to motanice v kruhu. Já vám...
juzek, 13.4.2006 7:15

Pane, už je to motanice v kruhu. Já vám neberu váš praktický úsudek ani praktické zacházení s takovými veličinami jako je matematika.Nakládám s nimi v praktickém životě stejným způsobem, jinak bych tu nemohl žít. Ale je nevyvratitelné, že vždy to budou jen hypotézy, kdyby tomu tak nebylo, byl by systém přijímání těch dat úplně jiný a nebyl by důvod poznávat a zdokonalovat naše poznatky, protože bychom se zmocňovali absolutních pravd. Píšete tam o poznávácím centru v mozku a o tom jak jsou mu dodávána data, ale nevyvodite z toho zcela logicky, že nebýt toho všeho centra, nebýt distributorů dat, nebylo by ničeho. Debaty na toto téma nemohou skončit
Je třeba vést debatu v jedné poloze, ta moje je filozofická. Až mi ukážete jedinou realitu, která bude realitou bez účasti cčlověka, sklapnu kufr. Jak můžete pomíjet okolnost, že matematiku tvoří lidé, že její řeč, její každý pojem, každý znak jsou lidským dílem. Nebude-li tohoto díla, matematika se rozplyne ve všehomíru.

Odp: Pane, už je to motanice v kruhu. Já vám...
Saw, 13.4.2006 9:03

Opět s Vámi musím souhlasit s tím bludným kruhem. Jednoduše to vidíme každý po svém. Přesto se pokusím ještě jednou ukázat vám, jak „to vidím já“.

K zmocňování se pravd: je tu jeden problém. Ono totiž nelze matematiku, v rámci početních schopností lidského mozku nebo dnešního počítače, aplikovat na cokoliv a docílit tak správného závěru. Ovšemže také nelze předpovědět faktor zvaný náhoda případně úplně eliminovat chyby. Proto člověk dochází neustále k polopravdám, které se musí upravovat a upřesňovat.

K poznávání mozku: myslím, že chápu názory skeptiků, jen s nimi prostě nesouhlasím. Vůbec celá filosofie bere člověka (pozorovatele), jako nezbytný aspekt všeho dění, bez nějž není nic. Bere ho jako jedinou jistotu. Samozřejmě, vše může být jako v Matrixu a tento svět je jen snem, ale beru to jako nepravděpodobné. Vy mi nedokážete že to tak musí být, já vám nedokážu, že to tak není. Reálnější realitu zatím prostě neznáme...

A matematiku netvoří lidé, lidé tvoří názvy, ale matematika sama lidi oblopuje všude kolem. Lidé to mohou popsat, nazvat, zjednodušit, aplikovat na teoretcký případ, ale matematika tak jako tak bude (viz. můj příklad s izotopy).

Odp2: Pane, už je to motanice v kruhu. Já vám...
juzek, 14.4.2006 7:30

Máte v posledním svém příspěvku chvályhodné pasáže respektující oprávněnost názoru, že člověk má jenom to „co si sám vyrobí“. I nad tím stojí ovšem velký otázník. Jediné co je reálné, je ono nic, které ovšem nesmí být vyslovené, protože tak ničím být přestává. Všechny debaty o tom nebo onom rozpouští totální nebytí skutečného subjektu. Vracím se k onomu východisku, které je příčinou mé totání nevíry v cokoli je to ona slovutná iluzorní relace subjekt -objekt. Je tomu tak, že subjekt nemůže být nemůže být žádným způsobem konstatován, má-li subjektem zůstat a nestat se ihned objektem. Tvrdíme-li cokoli, zdůrazňuji cokoli o subjektu (tedy i to, že není), skutečný subjekt nám nepolapitelně uniká. Čili nemůže než nebýt a ani konstatování tohoto nebytí není možné.
Pokrokem ve vašixch názorech je, že jste připustil oprávněnost názoru skeptiků. V posledním odstavci se však stáváte duchařem protože matematika bez svého jakéhosi tělesna, kterým je její člověkem koncipovaná podoba, se stává vesmírným duchem. Ačkoli jsem skeptik, jsem na rozdíl od vás, realista, protože uznávám neskutečnost světa, který je mimo mne. Žijeme ve světě hypotéz, protože nemůžeme dokázat nic, co by bylo mimo nás. I praxe, která je stéblem materialistů, je výlučně lidským dílem. Opakuji ovšem, že jako důsledný skeptik na debaty s vámi vlastně nemám nárok a jediné na co nárok mám, totální nebytí.
Ještě jakýsi totální resume: člověk nemůže žít, tudíž myslet neautenticky , což je totéž jako prakticky.Jinak je hotový v tu ránu a vykloubený ve svém bytí absurditami.

Odp3: Pane, už je to motanice v kruhu. Já vám...
Saw, 14.4.2006 11:26

Začínám pozorovat, že připouštím možnost pravdivosti čehokoliv, co nelze logicky vyvrátit. Kvůli jediné věci, že diskuse na toto téma nikam nevedou. Ať už se probírá Bůh, nebo filosofické směry, těžko se mi na diskusním serveru podaří vyvrátit víru tolika lidí, kdyby to bylo tak jednoduché, už by to udělal někdo přede mnou, tyto témata jsou stará stovky let. Uzavřel bych tedy diskusi tak, že si každý i nadále budeme věřit tomu svému principu, s připuštěním existence těch jiných...

Zmena
Seten, 29.4.2006 21:13

Naš svet sa zmenil za posledných pár rokov veľmi vyrazne. Generacie, ktore mali ešte pubertu pred touto zmenou, to nezmenilo, ale tu ktoru to zastihlo už inak mysli, inak sa rozhoduje. Prakticky uplne ine myslenie, spravanie a principy. A teraz vznika problem medzi dvoma svetmi.
Asi prechod z komunizmu do kapitalizmu mal byť oveľa dlhši. Minimalne tak 10 až 20 rokov. Takto sa to stihlo za menej ako polovicu jednej generacie. Teraz prave ta polovica generacie velmi chyba.

Zmena
Seten, 29.4.2006 21:20

Naš svet sa zmenil za posledných pár rokov veľmi vyrazne. Generacie, ktore mali ešte pubertu pred touto zmenou, to nezmenilo, ale tu ktoru to zastihlo už inak mysli, inak sa rozhoduje. Prakticky uplne ine myslenie, spravanie a principy. A teraz vznika problem medzi dvoma svetmi.
Asi prechod z komunizmu do kapitalizmu mal byť oveľa dlhši. Minimalne tak 10 až 20 rokov. Takto sa to stihlo za menej ako polovicu jednej generacie. Teraz prave ta polovica generacie velmi chyba.

Čo sa tyka času a objektivity, tak tu bolo treba dať, nejaku veličinu, ktoru by každy bral ako jednotnu jednotku. Jednotka, ktora by bola jednotna a platila ako aj na mesiaci tak i pod vodou. Pravdže existuje x možnoti ako ju predĺžiť, alebo skratiť. Avšak vždy ostane prave jedna.

šel jsem kolem
juzek, 1.5.2006 11:20

Šel jsem kolem a ovšem, že mne nenapadlo nic lepšího, než si projít tu disputaci nad tématem poměrnosti věcí a poznání. Překvapilo mne znovu, že vám všem, kteří jste se zapojili, dělá takovou potíž pochopit všeobjímající pravdu, že není ničeho, co by nebylo lidské, co by nebylo beze zbytku lidským dílem. Asi je tu nějaké základní pochybení v našem pojímání světa a vlastně v celém našem způsobu bytí.Protože si nemůžeme prakticky počínat podle této nevyvratitelné pravdy, máme-li existovat a jsme z praktických důvodů nuceni akceptovat všechno, co se objevuje v našem světě, jako reality, neboli věci o sobě, jak říkal věcem na nás domněle nezávislým Imanuel Kant. Známe absolutní pravdu, že vše co je, je naším dílem, ale chovat se musíme podle hypotéz, podle předpokladu, že jsou jsoucna nezávislá na nás, tudíž na našich receptorech, rozumu a dalších nástrojích tvořících konvenční, neboli výlučně lidský svět.
Řeknu vám, páni, že to, co je obsaženo v těchto několika předchozích větách, už přivedlo a ještě přivede zástupy hloubavců mezi psychopaty.
Je mi líto, že ani jeden z mých protivníků, fundovaného podpůrce jsem mezi disputanty nenašel, nebyl na úrovni, aby vedl debatu jak náleželo, neboť neakceptoval mé nezviklatelné východisko, že se nemůžeme zmocnit ničeho, co je objektivní a dokázat to.

pro Juzka
lapis, 5.11.2008 16:52

Vesmír není lidské dílo a přesto ho vnímáme. Ale těžko posoudit, kolik z něho vnímáme.

Odp: pro Juzka
Alfons, 17.7.2010 7:42

Něco vnímáme, hlavně zde na zemi a to nelidské dílo všemi silami ničíme. Jako páni tvorstva pozemského si to můžeme dovolit. A silnější tvorové požírají ty slabší, kteří se o sebe nedokáží postarat. Bezdomovcům v Praze už budou dělat na smetisku rezervaci a zase to budou ti bohatí platit.

Odp: pro Juzka
Tlapka, 19.7.2010 12:16

Něco je zase kolem nás, ale nevnímatelné, třeba magnetické pole. Z vesmíru sami vnímáme moc málo, další jen pomocí přístrojů Prostě Smysly jsou Omezené.

Odp2: pro Juzka
Alfons, 19.7.2010 17:25

Ale nesmysly jsou neomezené.;-)

Odp3: pro Juzka
Tlapka, 20.7.2010 9:00

To je ale trefa, Alfie ! Podstatou vesmíru a přilehlých galaxií je chaos a nesmysly.

Odp4: pro Juzka
iva, 20.7.2010 9:26

Tohle je moc zajímavý článek na podobné tema jsem ted napsala něco a nevím jestli to schválí, protože je to zase mnohem jednoduššší. Proč ten Juzek už tu nechodí: o tom čase často přemýšlím jak to je.

Odp5: pro Juzka
Tlapka, 20.7.2010 11:48

Prosímtě Ivo napiš podobný článek jednodušší, to by se moc hodilo.

Odp6: pro Juzka
iva, 20.7.2010 16:48

Vlastně to dost dobře nechápu o čase moje zamyšlení nebude. Myslela jsem, že je to článek o tom, jestli člověk může něco změnit. A ono je to o čase. Asi.

Odp7: pro Juzka
Alfons, 20.7.2010 18:57

Člověk může mět jen pocit že něco mění.:-(

Odp7: pro Juzka
Tlapka, 21.7.2010 8:27

To by bylo Moc zajímavé, dej se do toho.

Odp8: pro Juzka
iva, 21.7.2010 8:33

posalala jsem to včera ráno, ale trvá to asi dýl, že má dovolenou zrovna. Jinak mně k tomu dovedl rozhovor mého bráchy s matkou, která mu oznamovala úmrtí v rodině, zahynul bývalý muž od naší sestry a jeho matka to těžce nese a říkala:Víš nevadí , že bys byl nemocený nebo jakýkoliv, ale hlavně, že jsi víš, že jsi. A brácha říká, ale mami vždyt plno lidí ještě bude a každý jednou umře,není to nádherné? Každý z nás.

Odp9: pro Juzka
Alfons, 21.7.2010 10:07

Ale co budu v tom nebi dělat? Mají tam internet? ;-)

Odp10: pro Juzka
Tlapka, 23.7.2010 10:14

Nemají internet, jsou napojeni na Vesmírnou databázi přímo.

Odp11: pro Juzka
iva, 23.7.2010 10:18

Já zas si myslím, že spolu vůbec nekomunikují. Je tam být určitý druh harmonie a to by nešlo kdyby se kecalo.

Odp12: pro Juzka
Tlapka, 23.7.2010 12:22

Nedostatek komunikace by mohl vést k frustraci. Někteří by nepřežili ani v nebi, kdyby se nemohli hádat. ;-)

Odp13: pro Juzka
Juras, 23.7.2010 14:33

A někteří budou mít i v nebi potřebu neustále plakat, jak se mají špatně. ;-)

Odp14: pro Juzka
Tlapka, 23.7.2010 15:53
Odp14: pro Juzka
ivan, 23.7.2010 18:44

To teda nevím proč by tam plakali, když se tam takoví Lipojurasoivaničové tlapkoplatfusní nikdy nemohou dostat a budou tam jenom ti hodní co nikdy nikomu neubližujou.

Alf.
Jo, jo, nebe už není co bejvalo a půjde celé do hajzlu, hned jak se tam dostanu tak to tam těm kuřecím přiblblůmm vysvětlím, ty hovádka ani nevědí v čem žijou a co je čeká. Ti nebeští přilbla dneska ani nevědí co píšou BLéé Listy.

Odp15: pro Juzka
Juras, 23.7.2010 21:29

Myslíš, že tam bude sám? Že nebude komu co závidět?

Odp16: pro Juzka
ivan, 24.7.2010 0:19

Škoda, že neexistuje spolek za krásnějí a spravedlivou minulost, měl bych pro něj pár kandidátů i ze současnosti. Myslím, že bychom se na několika shodli.

Odp13: pro Juzka
Alfons, 23.7.2010 18:22

Velmi rád se hádám, pomlouván, poučuji a závidím. Něčím se musím bavit.;-)

Levicové názory NE!!
Alfons, 18.7.2010 6:59

http://www.blisty.cz/2010/7/16/art53518.html
Má Policie ČR tendenci kriminalizovat názory?
chtěla bych upozornit na zprávu o činnosti Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (UOOZ) za rok 2009 na stránkách Policie ČR, píše Eva Reichová.
Formulace, kterými se zde prezentují zejména levicová extremistická hnutí, prakticky zahrnují každého občana s levicovým názorem.
Důraz se neklade na nedodržování zákona a násilné akce, ale na zastávání určitého názoru - zdá se mi to velmi nebezpečné.Cituji:
" Kritika současné společnosti anarchoautonomy je velice pestrá. Komplexně kritizují společensko - ekonomickou situaci v zemi, model ekonomiky volného trhu, který vede k vykořisťování pracujících a ke zvětšování příjmových rozdílů mezi lidmi. Nesouhlasí s rozvíjením nadnárodních hospodářsko - politických struktur (Evropská unie), vojenských aliancí (Severoatlantická aliance) či ekonomických institucí (Světová banka). Anarchoautonomové se zapojují do protestů proti globalizaci světa. Jednou z takových aktivit byla i AntiNATO infotourné, propagovaná na internetových stránkách a konající se na různých místech v ČR. Uvedené AntiNATO infoturné bylo pořádáno že strany krajní levice a to konkrétně ČSAF (Československá anarchistická federace).

Odp5: pro Juzka
Neuvedeno, 20.7.2010 11:55

Když se elektron pohybuje, obíháním okolo jádra atomu člověk to nijak neovlivní. Nebo když země se otáčí okolo slunce, tak se to děje zcela nezávisle bez vlivu člověka. Člověk je výplod přírody a vyvinul se evolucí a čas tedy ovlivnit vůbec nemůže. Čas si plyne svým způsobem dál a dál. Kdyby člověk neexistoval, tak by plynul taky. Když žili ještěři tak na světě člověk ještě nebyl a přesto tato doba jejich existence skončila a začal se vyvíjet člověk. Člověk nemá s časem nic společného. Pouze se naučil pozorovat, jak čas plyne a zaznamenávat jeho plynutí.
Člověk dávno není tak všemocný, jak mu pan Juzek přisuzuje. Když se jednou zhroutí naše Slunce, tak veme sebou i člověka, tedy i vešekeré lidi včetně ostatního živého tvorstva v této Sluneční soustavě. Naštěstí by to mělo být ještě hodně v budoucnosti, takže si ten pobyt na zemi můžeme užívat relativně podle zdraví a možností každého člověka. Pak však budou existovat ještě jiné hvězdy, které si zase budou žít svojim životem.
Jedině až se zhroutí celý vesmír, jestli se vůbec celý vesmír zhroutí a nebude to jen nějaká část vesmíru, tak se hmota vesmíru zkoncentruje do malého bodu a následně zase znova se začne vesmír roztahovat. To co bylo původně vytvořené se začne vytvářet opět znova. I třeba obyčejný kvark musí mít v sobě energetickou a hmotnou čás. Je to asi především elektrický náboj a nepatrná část hmoty. Elektrický náboj vytváří elektrické a magnetické pole. Po scvrknutí vesmíru zůstanou jen tyto nepatrné části hmoty a energie koncentrované ve velmi malém prostoru. Ten se pak přehřeje a vybuchne velkým třeskem a začne se opět vytvářet složitější hmota. Čas bude plynou stále dál a dál. Jednou třeba někdo příjde na to mnohem přesněji, jak se co děje. Vědci už pozvolna na to přicházejí. Ten urychlovač částí ve Švýcarsku pod zemí by měl říci jak to vše opravdu funguje. Třeba příští generace už toho bude vědět mnohem více než my.

Odp6: pro Juzka
Tlapka, 23.7.2010 10:15

Napadá mě otázka, zda Vesmír po svém dalším zrození bude mít jinou formu hmoty a energie, je to snad možné?

Odp1: pro Tlapku
jaan, 24.7.2010 3:23

Jestli si můžu dovolit nepokrytou reklamu a nepřicházím-li s křížkem po funuse, možná by se Vám líbila knížka (pakliže mě paměť neklame) ˝Ten báječný vesmír˝. (Jméno autora si nepamatuju, znělo či vyhlíželo anglo-americky.)
Měl jsem ji půjčenou z městské knihovny někdy před patnácti lety (šikovné alibi pro mou paměť), takže s největší pravděpodobností by mohla být v nabídce přinejmenším většiny městských knihoven.
Nebyla to dänikeniáda, ale solidní úsilí a výkon za účelem srozumitelně obecnému lidu popsat, co asi tak za posledních patnáct mld. let máme za sebou, co zhruba nás ještě čeká, jak dlouho by to mohlo trvat a jakými všemožnými způsoby se po představách o tom pídí ta lepší sorta příslušných vzdělanců.
Někdy 30-50 stran před koncem vzdor poctivě a upřímně vyvíjené snaze již autor nestačil mé jiskřivé superinteligenci přes lopatu, vidle a pečenej bůček (někde v humorné pasáži o mizejících energetických částicích z či mimo náš pravděpodobně čtyřrozměrný prostor v kontrolovaných podmínkách laboratorního výzkumu a naopak stejně srandovnímu zničehožnic přibytí úplně jiných energetických částic odnikud v průběhu jednoho pokusu současně - smál jsem se ještě druhej den, jakej v tom maj bordel ), takže jsem ho nechal dožvanit ty následující nesmysly s 24-26 rozměry (dílem sbalenými, dílem rozbalenými) zatím předpokládanými kvantovou fyzikou,jakož i další otřesný žvásty, a prohlížel jsem si už jen obrázky. Byly móóc pěkný a barevný... Paráda!
Pokud jste to neměla v ruce, zkuste se po tom zeptat. Klíčová slova jsou hudba nebo melodie vesmíru - vícekrát jich použil v souvislosti s popisem strunové teorie kvantové mechaniky.
Přeju hezký víkend a příjemnější způsob léta.
A jelikož je už po půlnoci, tak s největší pravděpodobností se má játra odebrala do hajan a to já si nemohu odpustit otázku - nejspíš řečnickou a aniž bych chtěl kohokoli dráždit, nasírat anebo v něm/nich vyvolávat představy o dalších imaginárních dvojidentitách - na kterou se posledních pár týdnů běžnými prostředky nedomohu odpovědi - slayd trucuje, šel na ryby, natáh brka nebo nikdy neexistoval podobně jako hopsající částice qm?
Anebo zde stále slídí zahalen v dlouhém plášti a mizerně maskován dřevěnou nohou, šírákem, modrými brýlemi, falešným plnovousem, spisovnou mluvou a špatně padnoucí zubní protézou? j.

Odp2: pro Tlapku
iva, 27.7.2010 15:34

Čo se dozviš? Je tu nějak moc černobílo.

Odp2: pro Tlapku
jaan, 4.8.2010 23:40

P.S.: (tohleto je náramně podezřelá url, a navíc úplně bez obrázků - ani černobílý tam nedali)
http://albert_einstein.a4.cz/kvant.html

Odp7: pro Juzka
Alfons, 27.7.2010 17:03

Je-studuj Leninovy spisy.;-)

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru