Malé úvahy o problémech kolem nás

Komentáře k článku

5.5.2007 19:48

Kto stojí za svetovým terorizmom?

V dnešnej tlači je možné každodenne čítať veľké množstvo článkov, úvah a zamyslení, súvisiacich so „sedemhlavým drakom“ svetového terorizmu, ktorému okamžite, po zoťatí jednej hlavy, narastú tri ďalšie, čím sa táto hrozba modernej civilizácie nezmenšuje, ako by sme si všetci želali, ale naopak, rastie.


Kto teda môže za súčasnú situáciu? Kde hľadať jej príčinu? Koho možno označiť za skutočného a pravého vinníka? Žiaľ, v navyknutej povrchnosti, bez potreby a vôle k hlbšiemu skúmaniu je pre naprostú väčšinu najpohodlnejšie posudzovať veci čiernobielo. Na jednu stranu postaviť dobrých, teda obete a na druhú stranu zlých, čiže vinníkov. Skutočnosť však, pri detailnejšom pohľade, ani zďaleka nevyzerá takto zjednodušene.


Samozrejme, že v prvom rade je treba podobné skutky čo najdôraznejšie odsúdiť! O tom niet pochýb! Nedajú sa v nijakom prípade a ničím ospravedlniť! Každého citlivého človeka musí premknúť hrôza a bolestný súcit s obeťami, najmä ak si uvedomí, že by sa snáď aj on mohol dakedy ocitnúť „v nesprávnom čase a na nesprávnom mieste“.


Svoju pozornosť však obráťme trochu iným smerom. Do radov ľudí, ktorí stoja na strane dobrých a sami seba za takých aj považujú. Zloba, neľudskosť, brutalita, a násilie, zhmotnené do podoby konkrétneho teroristického činu v nich vyvoláva strach, úzkosť a zdesenie. A samozrejme, v mnoho násobne väčšej miere v prípade, keď sa stane niekto z ich najbližších osobne účastným podobnej udalosti.


Nemožno si však nevšimnúť istý, do očí bijúci paradox. Na jednej strane totiž vidíme, či už u jednotlivcov, organizácii, alebo štátnych predstaviteľov, jednoznačné odsúdenie násilia a brutality v jeho najvyhrotenejšej – hmatateľne zrealizovanej podobe, na druhej strane však tvorí to isté násilie, brutalita a agresivita, prirodzenú súčasť života týchto „dobrých“ ľudí. V nevedomosti, ľahkomyseľnosti a bez uvedomenia si nutných dôsledkov, ho nazývajú ...kultúrou, oddychom a relaxáciou.


Áno, žiaľ celá západná „kultúra“ je presiaknutá ...kultom násilia! Stačí sa totiž pozrieť iba na jedno, jediné médium, zásadným mienkotvorným spôsobom zasahujúceho do života západnej spoločnosti, ktorým sa ako temná niť tiahne zobrazovanie násilia v tisícorakých podobách. Tým médiom je ...filmová tvorba!


Len sa pozrite večer na televíziu, alebo choďte do kina. Pod zámienkou boja za správnu vec, pod zámienkou boja so zločinnosťou, pod zámienkou boja proti nepriateľom z vesmíru a pod mnohými inými zámienkami je na televíznych obrazovkách a na plátnach kín glorifikovaná jediná cesta k riešeniu všetkých problémov ...násilie! Násilie! Násilie! Násilie!


Sú nim preplnené i kreslené rozprávky pre najmenších, už ani nehovoriac o počítačových hrách plných zabíjania! Nepreberná mnohorakosť jeho podôb dennodenne zaplavuje vnútorný život a podvedomie miliónov ľudí na našej planéte. Je to ako mor! Ako zhubná choroba postupne ovládajúca a rozvracajúca myšlienkový život ľudstva. Položme si však rozhodujúcu otázku: Je možné predpokladať, že niečo tak neustále, programovo a na každom kroku vytrvalo na ľudí pôsobiace sa napokon neprejaví aj navonok? Úplne viditeľne? Vari je možné detinsky podceňovať silu ľudského podvedomia, neustále sýteného presvedčením, že tou jedinou cestou k definitívnemu vyriešeniu všetkých problémov je ...násilie? Nie je potom priam „farizejské“, keď spoločnosť na jednej strane ľahkomyseľne tolerujúca kult násilia vo vlastných radoch, je na druhej strane zaskočená a vyjadruje rozhorčenie, ak niekto, nimi samými proklamovaný model riešenia problémov, aj ...použije?


Obrovské finančné prostriedky, ktoré by sa zaiste dali využiť aj vhodnejším spôsobom, sú i napriek mnohým varovným hlasom upozorňujúcim na nutné neblahé dôsledky, opätovne vkladané filmovým priemyslom západného sveta na realizáciu filmov plných násilia. Nimi je následne, ako výhodným predajným artiklom, zaplavovaný celý svet, prinášajúc svojim tvorcom mnohonásobné zisky. Vôbec sa pritom neberie na zreteľ deštruktívne pôsobenie podobnej produkcie, ktorá neustálym a neprirodzeným stimulovaním agresívnej zložky osobnosti človeka vytvára okolo celej zeme akoby ťažké búrkové mračná mentálnych energetických zhlukov zloby, agresivity a násilia. A z týchto temných búrkových mračien, neustále sýtených, podporovaných a stimulovaných myšlienkovou a citovou účasťou miliónov ľudí, konzumujúcich zmienenú produkciu, z času na čas, ako pri každej búrke, udrie blesk so všetkými jeho ničivými dôsledkami! Stane sa to vtedy, keď to, čo „ visí vo vzduchu“, prerastie časom ... v čin!


Čo kto zaseje, to musí zožať! Neúprosný zákon, ktorého platnosť je pevne vpísaná do chodu prírodných zákonov, platí rovnako pre každého! Bez výnimky! I pre celú západnú civilizáciu! Lebo doposiaľ ešte nebolo nikoho, kto sadil bodliaky a zožal pšenicu! To nie je možné v nijakom prípade! Túto jednoduchú, intelektuálne nenáročnú pravdu, dokáže pochopiť i prostý sedliak. A nielen pochopiť, ale dennodenne využívať vo svoj prospech ! Ani ho len nenapadne očakávať, že by sa snáď vysádzaním bodliakov dopracoval ku chlebu. Je preto naozaj nepochopiteľné, ak národy, nachádzajúce sa momentálne intelektuálne i ekonomicky na výslní, jednajú spôsobom, akým by nejednal nijaký jednoduchý, zdravo mysliaci človek. A potom, keď, ovocie ich chorobnej činnosti dozrie a prinesie svoje trpké plody, sú zrazu zaskočení, zhrození a nemilo prekvapení.


Nie, jednoducho nie je možné vštepovať do ľudí agresivitu a naivne očakávať dobro! Iba pozitívne hodnoty, ktoré by mohli posunúť našu civilizáciu skutočne dopredu, by mali mať nárok na to, aby boli vedome, zámerne a cielene vnášané do spoločenského povedomia, do myslenia a cítenia národov našej planéty. A v tomto nevyhnutnom obrodnom procese môže práve umenie, konkrétne už spomínaná filmová tvorba, zohrať svoju veľkú a nezastupiteľnú úlohu.


Len si skúsme predstaviť, že by sa hmotný, ľudský, intelektuálny a citový potenciál filmových tvorcov nezameriaval ako doposiaľ, úplne nelogicky predovšetkým na zobrazovanie zla, na produkciu rôznych kriminálok, akčných filmov, hororov a vesmírnych vojen, ale na tvorbu diel obsahujúcich akési predobrazy ideálneho správania sa. Lebo ľudia podvedome túžia po vzoroch a ideáloch a ak by im filmové umenie niečo podobného ponúkalo, podvedome by to napodobovali! V podstate presne tak, ako to napodobujú aj teraz!


Zmieneným prístupom by však vznikla úplne nová koncepcia kinematografie, otvárajúca svojou pozitívnou motiváciou brány do lepšej a krajšej budúcnosti celej ľudskej civilizácie. Filmová tvorba by mala stvárňovať iba vzorové správanie v každej oblasti ľudskej činnosti! Mala by ukazovať a zobrazovať napríklad vzory rôznych konštruktívnych spôsobov riešenia medziľudských vzťahov a problémov, vzory slušnosti, ľudskosti a mravnosti, vzory správneho vyjadrovania, vzory zmysluplného a užitočného využitia voľného času, vzory úcty a lásky k blížnym, vzory vzťahu k prírode, vzory v poznávaní a dodržiavaní Zákonov Stvorenia a samozrejme, vzory hlbokého, živého a pokorného vzťahu k Tvorcovi a Darcovi všetkého, čo máme a čím sme! Áno, iba týmto smerom vedie cesta nahor, k všeobecnému prospechu a blahu národov planéty Zem! Inej cesty niet!


Ak sa teda raz bude niekto z čitateľov týchto riadkov spravodlivo rozhorčovať nad ďalším, už takmer každodenne prichádzajúcim teroristickým útokom, ak bude s napätím a so zadosťučinením sledovať pátranie, zatknutie a potrestanie útočníkov, ak vnútorne súhlasí s mocnými tohto sveta, snažiacimi o, ako inak, zase iba násilnú, konečnú elimináciu hybnej sily atentátnikov, nech niekedy skúsi obrátiť svoju pozornosť aj na ...vlastný vnútorný život!


Možno nakoniec s prekvapením zistí, že i on sám, prostredníctvom vlastnej mysle, stimulovanej sledovaním násilností a brutality na televíznej obrazovke, prispieva svojou osobnou “troškou do mlyna”, k tvorbe negatívnych citových a myšlienkových foriem, a tým k formovaniu desivého, mentálne – energetického zhluku agresivity a zloby, obklopujúceho celú našu zem. Lebo práve s tohto temného mraku, z tejto „osi zla“, naplnenej akumulovanou agresivitou myšlienkovej energie miliónov „dobrých“ ľudí, čerpajú inšpiráciu a posilnenie všetci tí, ktorí urobia vo svojom rozhodnutí onen osudný krok od myšlienky k ...činu – psychicky a osobnostne nezvládajúc tento obrovský tlak! Aby sme si potom nakoniec, pri štipke sebakritiky, z hrôzou nemuseli uvedomiť, že za neľudskými činmi teroristov sa skrýva … v podstate i náš osobný, násilím znehodnotený, citový a myšlienkový život.

M.Š.
Slovenské občianske združenie pre posiľňovanie mravov a ľudskosti
www.zdruzenie-ludskost.sk

Souhlas,s vlasni mysli,zejmena tady v...
Nesvobodny zednik, 6.5.2007 7:02

Souhlas,s vlasni mysli,zejmena tady v Praze, to je drina,ukocirovat ten myslenkovy marasmus, co se na cloveka hrne. Kdo to zvladne,je MISTR MYSTIKY.

Přeháníte
Tři kroky do tmy, 6.5.2007 7:53

Každého citlivého človeka musí premknúť hrôza a bolestný súcit s obeťami, najmä ak si uvedomí, že by sa snáď aj on mohol dakedy ocitnúť „v nesprávnom čase a na nesprávnom mieste“.

Vůbec ne. Mám tisíckrát vyšší pravděpodobnost, že mě složí infarkt, zfetovaný negativ, nebo obyčejný maniak. Také mě může srazit auto. Smrt rukou teroristy hrozí minimálně a rozhodně nemůžu říct, že bych kvůli tomu někdy nespal.

Áno, žiaľ celá západná „kultúra“ je presiaknutá ...kultom násilia! Stačí sa totiž pozrieť iba na jedno, jediné médium, zásadným mienkotvorným spôsobom zasahujúceho do života západnej spoločnosti, ktorým sa ako temná niť tiahne zobrazovanie násilia v tisícorakých podobách. Tým médiom je ...filmová tvorba!

Tak moment...západní civilizace je v celé své tisícileté historii prostoupena násilím, ale vinu chcete svalit na TV, která je zde 100 let?:-)

dodržiavaní Zákonov Stvorenia a samozrejme, vzory hlbokého, živého a pokorného vzťahu k Tvorcovi a Darcovi všetkého, čo máme a čím sme!

Bla bla bla...to víte, že jo! Právě v bibli tečou potoky krve a násilí v ní by se dalo krájet skalpelem. Znovu jsem se podíval na stránky vaší sekty a opäť hovorím nie. Naozaj nie.;-)

Dejte příklad civilizace, která násilí striktně odmítala.
Jana, 6.5.2007 9:13

Co Římané a jejich gladiátorské zápasy? Mayové a krvavé lidské oběti? Středověk? Rytířské zápasy, křižácké výpravy ve jménu víry? Veřejné popravy jako pompézní divadlo pro nejširší lidové vrstvy? Krušné začátky novověku s jejich honem na čarodějnice, nejkrutějšími způsoby mučení a upalování? Japonsko se svými samuraji a tradicí rituálních sebevražd?
Myslím, že sklon k násilí je nám lidem vrozený. Nakonec, nejsme o nic víc než živočišný druh. Každodenně nás instinkty nutí bojovat svůj boj za přežití.
Plně nesouhlasím s některými opravdu přitroublými pohádkami pro malé děti plnými násilí, hodně počítačových her je taky hrůza.
Ale podle mého názoru je takový akční film pro dospělého člověka zmítaného stresem spíš prostředkem k uvolnění napětí, k vyjádření skrytých strachů a úzkostí, k alespoň zástupnému vybití nahromaděné agresivity.
Neplatí to samozřejmě pro malé děti a také pro různé devianty, pro které by mohly být některé filmy podle mého názoru spíš návodem.
Ale tohle bylo vždycky. Dřív si lidi zašli do Kolosea nebo na popravu či autodafé. Občas se museli spokojit jen s nějakým nudným mrskáním nebo pranýřováním. Dneska si pustí telku nebo si zajdou do videopůjčovny a nikoho nic nebolí a nikdo kvůli tomu neumírá.

"Filmová tvorba by mala stvárňovať iba...
opičák, 6.5.2007 11:37

„Filmová tvorba by mala stvárňovať iba vzorové správanie v každej oblasti ľudskej činnosti! Mala by ukazovať a zobrazovať napríklad vzory rôznych konštruktívnych spôsobov riešenia medziľudských vzťahov a problémov, vzory slušnosti, ľudskosti a mravnosti, vzory správneho vyjadrovania, vzory zmysluplného a užitočného využitia voľného času, vzory úcty a lásky k blížnym, vzory vzťahu k prírode, vzory v poznávaní a dodržiavaní Zákonov Stvorenia a samozrejme, vzory hlbokého, živého a pokorného vzťahu k Tvorcovi a Darcovi všetkého, čo máme a čím sme!“ - čili udělat z filmové tvorby nástroj k prosazení našich myšlenek a k zajištění toho, aby všichni žili tak, jak chceme my, aby žili. nevím, jestli to na duševně zdravého člověka může mít výrazně negativní vliv.

ještě mě napadá: jestliže by násilí zobrazované v tv mohlo mít nějaký - třebaže jen pranepatrný -vliv na lidské chování, může takový vliv mít pornografie? asi sotva. nepřipadá mi moc logické, že k ní je společnost relativně dost nepřátelsky naladěna, zatímco ohavnosti ve zprávách (na nově) jsou v klidu akceptovány.

Jako
Grush, 6.5.2007 22:00

projev z tribuny či kazatelny zajímavé (možná ani ne tak kvůli poselství, ale kompozici a použitým rétorickým prvkům).

Kremik
Pavel Marcel, 7.5.2007 0:35

To je pravda - vite ceho je hodne v Afganistanu? Kremiku! Vite, jak se rekne anglicky kremik? Silicon? Kdo tedy stoji za 9/11 - je to ted naprosto jasne - Pamela Anderson a jeji filmarska klika......pardon, je to cele konspiracni teorie, jdu se podivat na Bad Taste, tam se rezou ufoni motorovkou, zejtra zajdu do OBI a ..........

Souhlas...
špageta, 7.5.2007 11:10

...až na jednu maličkost, a tou je věta: „pouze tímto způsobem...“ Ale jinak je zajímavé, jak nám umírají lidi kteří hlásají „pravdu a lásku“. Tedy až na humanistu Havla :-)

John Lennon: „Make love, not war.“
Martin Luther King: „Až dosud jsem byl slepý, protože jsem si neuvědomil, že otázka spravedlnosti a pochopení není omezená jenom na vztahy mezi bílími a černými.“
JFK: „Rozhodli jsme se letět na měsíc, protože průzkum vesmíru zlepší naše vědomosti, a protože vesmír skrývá naději ve světový mír.“

A tak dále... Všichni tito lidé umřeli během roku od chvíle, co to řekli. Zajímavé, protože měli moc a charisma, aby zatočili s „kultem násilí“, bez kterého lidé jaksi odmítají bojovat. A pentagon dnes částečně financuje 90% holywoodských válečných filmů - tedy až na pacifistické bláboly typu „tenká červená linie“.

Kto sú tí zlí?
Degon, 11.5.2007 17:14

Ak sa pýtame, kto stojí za terorizmom, tak nám vystane otázka - kto sú tí zlí, čo páchajú všetko zlo? A keď nad tým budeme ďalej rozmýšľať, tak si musíme položiť daľšiu otázku - čo je vlastne zlo a dobro? Veď je tu s nami po celú históriu ľudstva! Je to niečo mimo nás? Niketo k nám zlo implantoval z vesmíru? Dajakí mimozemšťania? Ufóni? Nie! Ono je v nás a to doslova v každom z nás! Sme schopní za určitých okolností konať dobro, ale práve tak aj zlo! A tu sa dostávame už do inej oblasti filozofie a psychológie, prípadne náboženstva. Každá táto oblasť má na tieto otázky pripravené svoje vlastné odpovede, ale čo je skutočná pravda? Sme vôbec schopní poznať pravdu? A chceme ju poznať? Nevyhovuje nám viacej lož a rozprávky? Nežije sa nám dobre v našich vlastných ilúziach a fikciách?
Je to zložité!!!!!!!

Vážení čitatelia
milan.s., 13.5.2007 11:36

Vo svojom článku hovorím o pravej a skutočnej príčine všetkého zla vo svete a teda aj terorizmu. Touto príčinou je absolútna nevedomosť o ďalekosiahlom a zásadnom vplyve kvality nášho vnútorného života na vonkajšie dianie okolo nás.

Vonkajší svet je totiž iba odrazom stavu nášho vlastného vnútra. Ak sa naučíme bdieť nad jeho čistotou, svet vôkol nás sa sformuje do úplne inej podoby. Skutočná cesta k pokroku je tak prostá a jednoduchá, že dnešný, rozumovo prekomplikovaný človek, ju odsúva do úzadia, ako niečo detského, a teda nereálneho.

Zvykne sa hovoriť, že ak chceme zmeniť svet, mal by každý najskôr zmeniť sám seba. Je na tom kus pravdy, ale ako zmeniť sám seba, to už nikto nevie. Tá zmena začína bdelosťou nad čistotou svojho vlastného vnútra – nad svojim myslením a cítením. Iba takýmto spôsobom sa môže začať meniť naša osobnosť a následne všetko, čo z nás bude vychádzať, bude čisté, dobré, pekné a spravodlivé. Potom sa stane inou i naša reč, ako aj naše činy. Na zemi zavládne doba skutočne civilizovaného ľudstva, ktoré sa bude s hrôzou a zdesením pozerať naspäť a samo seba pýtať, ako to, čo sa dialo počas celej histórie bolo, vôbec možné.

Lebo stav, ktorý tu panuje po tisícročia, konkrétne v našom prípade násilie, ktoré je prítomné všade a záznamy o ňom sa nachádzajú v rôznych historických a dramatických spracovaniach od prvých písomných zmienok až po súčasné literárne, dramatické a filmové diela. Takýto stav však nie je stavom normálnym, ale je čímsi chorobným a neprirodzeným. Ale do ľudského povedomia sa zakorenil tak hlboko, že mnohí ľudia si už ani, nedokážu predstaviť svet bez násilia.

Takýto svet však bude jestvovať! A cestou k nemu je bdelosť nad čistotou svojho myslenia a cítenia. Kto to pochopí a začne sám v sebe praktizovať, stane sa priekopníkom novej doby a budovateľom krajšieho zajtrajška pre toto ľudstvo. Zo všetkých síl sa preto vynasnažme udržovať krb svojich myšlienok čistý, lebo iba tým založíme mier a budeme šťastný. A toto všetko nie je iba víziou, ale realitou blízkej budúcnosti o ktorej hovoria i známe slová, že ľudia si ukujú z mečov sa pluhy a lev bude v pokoji nažívať z baránkom.

Ďakujem
Tři kroky do tmy, 13.5.2007 12:01

Zo všetkých síl sa preto vynasnažme udržovať krb svojich myšlienok čistý, lebo iba tým založíme mier a budeme šťastný.

Ďakujem veľmi pekne za vaše priateľské odporúčanie. Budem udržovať krb svojich myšlienok naozaj čistý a verte alebo nie, aj bez pomoci najrôznejších siekt. Lebo som z celej svojej duše presvedčený, že práve členstvo vo vašej (ale aj inej) sekte je tou najrýchlejšou a najspolahlivejšou cestou priamo do pekla.

Jestli jsem to dobře pochopil, tak když...
Lazarus, 21.5.2007 13:36

Jestli jsem to dobře pochopil, tak když odstraníme z filmů násilí, bude s terorismem a válčením konec...

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru