Neptejte se co, ale proč

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux

Komentáře k článku

24.5.2007 16:14

Prorokmi predpovedaný čas Veľkého obratu na Zemi i vo vesmíre

Žijeme v dobe, ktorú môžeme právom označiť ako dobu Veľkého obratu.

Sme súčasníkmi vývojovej epochy ľudstva na Zemi, v ktorej by sa mali naplniť mnohými prorokmi zaznamenané proroctvá a predpovede ako aj vízie a tušenia mnohých známych osobností našej minulosti.

Toto je mnohým dobre známe. Málokto si však uvedomuje, že v tejto dobe sa naplní predovšetkým logická dôslednosť pôsobenia prírodných Zákonov, ktoré majú svoj pôvod v Zákonoch univerzálnych – v Zákonoch Stvorenia.

Dnes už väčšina obyvateľov našej planéty akceptuje tušenie v podobe neznámeho tlaku zvnútra, ktorý jasne signalizuje, že sa okolo nás i v nás deje niečo prevratného. Mnohí dokonca vyciťujú, že sme súčasníkmi blížiacich sa veľkých zmien. Akoby „niečo viselo vo vzduchu“ pripomínajúc očistnú búrku, ktorá sa má každým dňom prehnať v plnej sile nad ľudstvom.

Bolo by opakovaním písať o klimatických zmenách na Zemi a o extrémnych úkazoch v pôsobení živlov prírody. Denne sme svedkami hromadiacich sa nešťastí a katastrof rôzneho druhu. Narastajú nehody a úrazy, zvýšil sa nárast zdravotných ťažkostí s početnými náhlymi úmrtiami a pod. Stroskotávajú partnerské a medziľudskí vzťahy, rozširujú sa ľudsky nedôstojné praktiky skupín /drogové závislosti, prostitúcia, pornografia.../, produkuje sa tvrdá, až agresívne pôsobiaca hudba, znehodnocuje sa umenie a do popredia vystupuje množstvo ďalších signálov, ktoré jasne charakterizujú náš súčasný život.

Sme svedkami „rebélie človečenstva“, pričom dnešnú spoločnosť a smerovanie celého ľudstva je možné charakterizovať ako dobu „vzopretia sa človeka voči svojmu Bohu!“

Ako toto všetko skončí? Kam bude smerovať náš vývoj?

Zmena bude zákonite privedená tlakom zvonka, pretože človek sa javí ako neschopný dobrovoľne sa vradiť do súkolesia Zákonitostí, ktoré na Zemi už tisícročia nedbanlivo prehliada. Mnohými očakávané zmeny sa však neudejú podľa ľudskej mienky, ani podľa mnohých nesprávne pochopených proroctiev a ani podľa výkladu cirkví a biblických spisov.

Nastávajúce udalosti hoci enormne silné vo svojich účinkoch, udejú sa prísne v rámci prírodných Zákonov, prameniacich z Tvorivej vôle Pána svetov. Prehĺbeným poznaním a pochopením týchto Zákonov je možné s úplnou istotou očakávať prevratné zmeny zasahujúce nielen náš národ, ale celú planétu a dokonca i rozsiahle vesmírne okolie.

Vývoj vesmíru má už od jeho zrodu jasne stanovené pravidlá, ktoré právom možno označiť ako „zámer Boží“. V tejto súvislosti sa však nejedná o žiadne náboženstvo a ani materialistické dogmy, pretože vesmír ako i celé Stvorenie majú svoj zákonitý vývojový počiatok.

V tomto vývojovom pláne, v ktorom má svoje pevné miesto aj človek, sme dospeli k bodu, v ktorom sa z hľadiska všeobecne známych javov vo vesmíre prudko zmení druh kozmického žiarenia, ktorého prvé účinky sú dokonca pozorovateľné vedeckou komunitou súčasnosti. Úkazy, vybočujúce z normálu doterajších fyzikálnych zákonitostí na Zemi, na slnku i v celej slnečnej sústave sa stávajú predmetom zvýšeného záujmu vedeckých expertov, klimatológov, predstaviteľov NASA ako i politických vládcov niektorých krajín.

Zosilňujúce sa účinky tohto žiarenia sú citeľne a najviac pozorovateľné vo vnútornom - myšlienkovom a citovom živote človeka, čo sa zjavne prejavuje práve v našom správaní sa a v poslednom desaťročí enormne zrýchlenom životnom tempe.

Prečo je to tak?

Pozemská veda dosiaľ prebádala a odhalila iba tie najhrubšie výbežky hmoty. Vesmírom však prenikajú (a podobne aj človekom) oveľa jemnejšie prúdenia energií a žiarení, než aké sú schopné zaznamenať tie najcitlivejšie prístroje súčasnosti.

Druh narastajúceho a zatiaľ neznámeho kozmického žiarenia má svoj pôvod vo vysokých úrovniach Stvorenia, vysoko nad hranicou hrubohmotného, viditeľného vesmíru.

Žiarenie, ktoré možno právom označiť ako žiarenie vysokého duchovného druhu nezasahuje iba do štruktúry hmoty, do účinkov bytostných síl prírody, ale ovplyvňuje predovšetkým ľudské jadro človeka, jeho duchovnú podstatu. Zjavne je v človeku posilňované všetko, čo v ňom drieme alebo doteraz driemalo. Toto žiarenie obsahujúce vysokoúčinný neutrálny náboj duchovného druhu podporuje najmä doteraz nadobudnutú ľudskú kvalitu a charakter, ľudské myšlienky, city, schopnosti a vlohy.

Tak, ako je privádzaná elektrická energia do rôznorodých prístrojov, podobne je v súčasnosti privádzaná zvýšená Sila duchovného druhu do všetkých ľudských snáh a aktivít. Pokiaľ sú tieto aktivity čisté a opierajúce sa o Zákony Stvorenia, majú svoj základ v pravej Láske, čo sa prejavuje predovšetkým pravou ľudskosťou, srdečnosťou a nezištným dávaním. Takéto konanie bude v blížiacom sa dianí ešte viac posilnené vo svojom úsilí pre všeobecné dobro.

Skutočnosť je však alarmujúca.

V priebehu mnohých ľudských generácií sa vinou ľudí pestovalo na Zemi prevažne iba zlo a nenávisť a len kde tu niečo ušľachtilého. Preto majú vybavujúce sa účinky tohto žiarenia veľmi neblahý, deštruktívny priebeh na ľudstve, čo sa ešte viac prejaví najmä v blízkej budúcnosti. Vinu na tom však nebude mať v tejto dobe očakávaný zvýšený príliv Sily prúdiacej do tejto časti Stvorenia - vinu a plnú zodpovednosť za tvrdé vybavujúce sa účinky nesie človek v neustálom podriaďovaní sa chladnému a vypočítavému rozumu!

Nastávajúci obrat vo vesmíre bol predvídaný Tvoriacou Vôľou Stvoriteľa už od počiatku jeho vzniku. Podobne, ako sa mení na Zemi ročné obdobie, podobne, ale v oveľa väčšom meradle má aj vesmír svoje vývojové cykly a práve uprostred jedného takého sa v súčasnosti nachádzame. Toto pôsobenie sa nedá zastaviť. Jediné, čo je v možnosti človeka je vradiť sa do tohto nového diania na Zemi i vo vesmíre a spoluzachvievať sa tak so Silou, ktorá je čistá a všetko čisté podporujúca.

Čistý a zjavne pomáhajúci druh pôsobenia sa v človeku nápadne zosilňuje. Ľudská duchovná podstata sa stáva žiarivejšou vo svojom prejave a intenzite, čo má za následok, že takýto človek sa stáva ešte viac srdečnejší, túži pomáhať a posilňovať všade, kde je to potrebné. Takýto dobro konajúci človek sa prejavuje cnostne a charakterne a stáva sa majákom pre ostatných, pretože jeho zjavný pomáhajúci vplyv pôsobí ako svieži závan v doslova mŕtvolnom zápachu súčasnosti.

V tomto deji zákonite funguje princíp rovnováhy. Ak je človek zjavne duchovne citlivý a dobrý (dobrý pred Zákonmi Stvorenia – v úsilí pri ich rešpektovaní a dodržiavaní) a naučil sa používať pravé ľudské schopnosti, jeho duchovné jadro vývojom zosilnelo do takej miery, že jeho „kapacita“ – odolnosť voči napätiu a žhavosti – je dostatočná na to, aby dokázala prijať enormne zvýšený príliv energie.

Posilňujúce účinky nového druhu žiarenia z vesmíru by sa tiež dali prirovnať k elektrickej energii vháňanej napr. do vlákna žiarovky. Ak by týmto „vláknom“, alebo „vodičom“ mala byť duchovná podstata človeka, toto „vlákno“ sa vedením nového druhu Sily zákonite rozsvieti, rozžiari.

Podobne, ako by sme do 1.000 W žiarovky privádzali najskôr iba 40 W. Táto žiarovka by vydávala určitú minimálnu svietivosť. Ak by sme do nej ale vpustili 400, alebo 800 W, vlákno by to nielen že vydržalo (pretože z povahy veci je uschopnené prijať tak silný tok energie), ale svietivosť žiarovky by bola mimoriadne silná a účinná.

Problém je ale v tom, že v súčasnosti je len málo ľudí, ktorí sa duchovne namáhajú a dospeli tak ďaleko, aby svojho ducha pripravili na prijatie tak vysokej duchovnej Sily, ktorá sa v začínajúcom očistnom dianí k Zemi približuje.

Ľudská zloba a chamtivosť ako i neresti najrozličnejšieho druhu úplne ovládli myslenie človeka a tak vo väčšine prípadov sa ľudské duchovné jadro podobá „žiarovke“, ktorej vlákno je odolné (v neschopnosti ľudského ducha na Zemi mravne a eticky sa vyvíjať a silnieť) na prijatie menej, ako spomínaných 40 W!

Čo sa stane s takým vláknom, do ktorého bude privedená desať alebo dvadsať násobná energia, netreba zvlášť opisovať.

V dejoch zásadného významu v duchovnom i pozemskom vývoji ľudstva na Zemi pritom nie je možné zlorečiť nespravodlivosťou alebo známym „nevedeli sme“. Jarná pôda sa nás tiež nepýta, či „o tom vieme alebo nevieme“, že je vhodný čas na sejbu. Ak pochopíme zákonitosti a „vysúkame si rukávy“, na konci leta alebo na jeseň zožneme úrodu.

V účinkoch zosilňujúceho sa žiarenia z vesmíru sa zosypú nielen všetky také ľudské diela, ktoré majú základ v duchovnej prázdnote súčasnosti, ale spaľujúco budú zasiahnutí aj sploditelia takýchto diel! V tomto smere je však ešte možné mnohé zmeniť a zachrániť!

Lenže pozrime sa s bdelým zrakom zodpovedne zmýšľajúceho človeka na kvalitu života, ktorého sme súčasťou a ktorý svojím často bezmyšlienkovitým správaním sa podporujeme.

Kde sú ľudské diela, ktoré by stáli na základoch pravého človečenstva, opierajúc sa o Zákony pravého Majiteľa tejto Zeme? Kde sú politici, ekonómovia, lekári, umelci, učitelia, vedci, náboženskí predstavitelia – kde sú ľudia, jednotlivci, radoví občania, ktorí by túžbou po lepšom živote a znovuzrodení usilovali o trvalé hodnoty?

Málo, len veľmi málo takých duchovných plamienkov sa v súčasnosti doslova brodí v pozemských telách tohto bahnistého močariska na Zemi, z ktorého zloba, nenávisť a podlosť majú často podobu právnych a spoločenských noriem. Títo odvážni buditelia sa cítia na Zemi zjavne ako cudzinci a v očiach prevládajúceho davu sú tiež často považovaní za podivínov.

Ak sa však v týchto „podivínoch“ prebudí ochota pomáhať a prebúdzať aj ostatných ľudí z tohto strnulého duchovného spánku, tu sa často zdvihne i pokrik, odpor a nenávisť zo strán davu, pretože si niekto dovolil vyrušiť ich so súčasného zažitého pohodlia rozšírenej ľudskej falošnosti a duchovnej nečinnosti!

Veď prečo by sa aj mal ktokoľvek meniť a namáhať, kým má ešte akú takú pozemskú istotu!

(V nasledujúcom pokračovaní sa dočítate, prečo je v súčasnosti medzi ľuďmi tak rozšírený strach, depresie, agresivita, prečo nás čakajú prevratné klimatické a celospoločenské zmeny, ako si možno vysvetliť biblický „Posledný súd“, dočítate sa tiež o Hviezde Syna Človeka – blížiacej sa kométe, o nevyhnutnej zmene politického a spoločenského myslenia, tiež čo sú to Zákony Stvorenia, kedy možno očakávať vyvrcholenie globálnych zmien na Zemi, akým spôsobom je možné odolať blížiacim sa udalostiam a veľa iného...)

/pokračovanie/

Ľ. Ď.

www.zdruzenie-ludskost.sk
Súvisiace články:

* Prečo je nelogické požadovať hmatateľné dôkazy o existencii duchovna?
* Záhrobné svety a pozemská veda
* O budúcich vládcoch
* Kto nám vládne?
* O kousek více Světla na Zemi!
* Kto stojí za svetovým terorizmom?
* Doba povážlivých zmien (Verejná anketa k ozdraveniu života na Slovensku)
* Moderní vědec o moci a síle myšlenky
* Umenie – jeho veľkosť a pád
* Zmena podnebia transformuje pevninu na nepoznanie
* Prognóza stavu vody v Slovenskej republike k roku 2010
* Klimatické zmeny si vyžadujú netradičné riešenia
* Nepříjemná pravda (An Inconvenient Truth)
* Ľudstvo je opäť o niečo bližšie ku katastrofe

Videl jsem na snimcich, jak ufo...
nesvobodny zednk, 27.5.2007 14:11

Videl jsem na snimcich, jak ufo bombarduji Slunce paprsky,ktere utlumuji jeho exploze. Pripomina to pripad Cernobyl,kdy obrovske pohlcovace /nam neviditelne/ pohlcovaly radioaktivitu,jinam jsme vsichni bradou vzhuru.Nedavno byla v bedne zprava,kupodivu ihned po zprave o demostraci proti radaru,ze se AMISUM utrhla jedna raketka a pelasila nakam uplne jinam.Jeden vyspely obcan odjinud, jmenem SOL-TEC, ma na starosti ty nase primitivni nuklearni hracicky a obcas Iluminaty pozlobi,ze v jadernych silech rozhazi pocitacova zadani,ze si nase savlicky ani neprdnou.Ty zmeny se tykaji cele nasi soustavy, nejen Zeme,ale protoze ostatni tam VENKU ZDRZUJEME ve vyvoji svymi 3 dimenzionalnimi blbostmi a jsme na to jeste HRDI,lide, kteri zahodili LIDSKOST, maji PROBLEMY.Ten,kdo na sobe maka,aby se zmenil,tomu treba NAHODOU pri zaplavach neuplave barak,nebo pri orkanu neulitne strecha.

Videl jsem na snimcich, jak ufo...
nesvobodny zednk, 27.5.2007 14:11

Videl jsem na snimcich, jak ufo bombarduji Slunce paprsky,ktere utlumuji jeho exploze. Pripomina to pripad Cernobyl,kdy obrovske pohlcovace /nam neviditelne/ pohlcovaly radioaktivitu,jinam jsme vsichni bradou vzhuru.Nedavno byla v bedne zprava,kupodivu ihned po zprave o demostraci proti radaru,ze se AMISUM utrhla jedna raketka a pelasila nakam uplne jinam.Jeden vyspely obcan odjinud, jmenem SOL-TEC, ma na starosti ty nase primitivni nuklearni hraciciky a obcas Iluminaty pozlobi,ze v jadernych silech rozhazi pocitacova zadani,ze si nase savlicky ani neprdnou.Ty zmeny se tykaji cele nasi soustavy, nejen Zeme,ale protoze ostatni tam VENKU ZDRZUJEME ve vyvoji svymi 3 dimenzionalnimi blbostmi a jsme na to jeste HRDI,lide, kteri zahodili LIDSKOST, maji PROBLEMY.Ten,kdo na sobe maka,aby se zmenil,tomu treba NAHODOU pri zaplavach neuplave barak,nebo pri orkanu neulitne strecha.

no pokud mám věřit Bibli...
špageta, 4.6.2007 9:51

...tak Antikrist nakonec vybuduje svoje království alá 1984, a pak už nezbude než počkat na návrat Krista. Orwel svoji knihu původně nazval „Poslední muž v Evropě“ - proč asi? Možná proto, protože bůh smrti Satan ve svém království nesnese lidi, kteří se zachovají jinak než jim bylo řečeno - to by totiž znamenalo projev „života“.

Odp: no pokud mám věřit Bibli...
Martin K., 18.6.2007 15:37

Mám tu odkaz na knihu speciálně pro Vás a k tématu tohoto článku ;-).

Církevní gulášek
Mirek, 17.3.2008 11:25

1. Vezmeme několik obecně znamých témat, která normální (=nevěřící člověk) vnímá a vyvolávají u něho obavy (globalizace, rozpadajici se manželství, oteplování, ..).
2. Veškeré positivní dění pomineme.
3. Přidáme smyšlenku, že vime, proč se věci nedaří.
4. Smícháme vše dohromady bez ladu a skladu a
dojdeme k rešeni, totiž, ze spaseni budou jen ti hodni.
5. A jak se stát hodným nam řeknou treba katolické servery.
______________________________________________

Základní schéma jak zblbnout člověka je stále stejné.

Konec světa či apokalypsu už předpovídal kdekdo a monohokrat. Jaksi se nekonala, ale co kdyby ze?

Mimochodem body 1 az 5 tvori obecnou osnov kazdeho kazani či encykliky.
________________________________________________

První dojem z článku:

Ako se po slovensky povie „slátanina“ ?

Lek pro Lubose
Mirek, 17.3.2008 12:24

Jste evidentne tezce postizen smesi nabozenstvi, okultismu a astrologie, a. ...

Sance stat se myslici bytosti je u Vas velmi mala, snad jedine pravidelny sex trikrat denne po dobu 1 roku s neverici partnerkou by Vam jeste mohl zachranit.
Ale nehledejte ji v kostele !!!
Cas Vam utika ???

By gently circling around the graceful...
dress, 23.9.2011 9:26

By gently circling around the graceful figure,Cocktail Dresses this fuchsia taffeta attire greatly contours to figure.Casual Wedding Dresses Spaghetti shoulder straps expressed in parallel pattern as square neckline.Bridesmaid Dresses A lustrous beaded waistband at front enhances volume and fullness for the skirt. Side back zipper entry.

Máte k článku co říct? Máte názor? Je jedno, že článek nevyšel dneska, téma je aktuální stále! Váš komentář se nám zobrazí, tak napište!

Přidat nový komentář

Pokud jste registrován(a), zadejte heslo:

Pouze Vaše jméno (přezdívka) a vlastní příspěvek jsou povinné položky.

Prosím můžete-li, používejte diakritiku - píše se to stejně dobře a mnohem lépe se to čte. Příspěvky naprosto mimo téma nebo obsahující vulgární výrazy budou bez odpovědi smazány - poškozují tuto diskusi.
Formátování: [bold]tučně[/bold], [ital]kurzíva[/ital], [url=adresa]text odkazu[/url] (viz Formátování textu).
Děkujeme za Váš názor.

Nahoru