Pro všechny přemýšlivé lidi

Poslední komentáře

Střípky z diskuse

Zajímavé odkazy

Novinky na Svíci.cz

  • 30.11.2007: Nyní jsou nově přidané komentáře od poslední návštěvy zvýrazněny barevně
  • 13.4.2007: Možnost úpravy i zatím neschváleného článku
  • 22.6.2006: Zlepšeno vyhledávání
Proč používat Linux
20.8.2009 16:43

Problém zla

David Živor

V tomto eseji se pokusím vyrovnat se s problémem zla v tomto světě. Jako svoji výchozí pozici výslovně uvádím křesťanství a právě z tohoto pohledu se tématem budu zabývat. Již svatý Augustin si kladl otázku „Unde malum?“ Odkud zlo? Podívejme se na náš problém blíž. Tento esej si neklade nárok na to být nějakou obsáhlejší prací, ani vyřešení otázky zla. Má být spíše zamyšlením z křesťanského pohledu nad tématem a prezentací autorových postojů.

Definice zla

Začněme definicí zla jako takového. Co je to zlo? Záhy zjišťujeme, že již sama definice je problematická.
„Během lidských dějin bylo dáno už mnoho odpovědí. Někdo sobecký řekne, že zlo je to, co jemu škodí. Někdo myslí na druhé a řekne, že zlo je to, co škodí lidem. Kdo věří v Boha řekne, že zlo je hřích, kterým rozbíjíme lidskou i Boží lásku. Všechny ty odpovědi mají něco do sebe, ale nevystihují zlo plně.“

Za definicí zla se ale může skrývat něco jiného. Přesně definovat, něco pojmenovat, znamená určit tomu jasné hranice, a tím to dostat pod svou moc. Se zlem se to ale má tak, že čím víc a přesněji se jej snažíme definovat, tím víc nám proklouzává mezi prsty. Bible nikde nelíčí, co zlo je, ale jak funguje. Zlo se hebrejsky řekne ra, což „označuje vše, co je opakem dobrého, libého, zdravého, příjemného a užitečného.“ Řecky se zlo řekne kakon, ponéros, faulos. Další výrazy pro zlo jsou: chattát pro zlo jako omyl, avat pro zlo jako překroucení pravdy, pešá je výraz pro zlo jako zrada či útěk od praporu, kešer pro zlo jako spiknutí, zradu, marah pro zlo jako rebelii, vzdor a pak je nejhorší - rášá pro zlo jako zpupný vzdor, svévoli.

Aurelius Augustinus (svatý Augustýn) učil, že „Podobně jako ticho je absencí hluku, tma absencí světla, je i zlo absencí, nedostatkem dobra a ne samostatným principem.“

Otázka původu zla, která často následuje, je pro mnohé lidi snahou o ospravedlnění sebe sama a omluvy za své činy, protože předpokládají, „že zlo přichází odněkud odjinud: buďto od těch druhých, anebo od Pána Boha, který to na světě nezařídil dost důkladně.“ Zde bych byl opatrný, protože by bylo příliš laciné svést všechno zlo buď na druhé, protože jsou zlí a jejich rozhodnutí zlo působí, a nebo na nějakou mocnost nás daleko přesahující a zbavit se tím veškeré zodpovědnosti.

Druhy zla

Po dalším přemýšlení nám vyplouvají na povrch dvě roviny zla – subjektivní (zlo si způsobím sám, ať již vědomě či nevědomě, ať úmyslně, či omylem) a objektivní (přírodní katastrofy, zlo způsobené nějakou mocností). Dalším způsobem, jak kategorizovat zlo, může být rozdělení na fyzické zlo (například zemětřesení, tornáda, povodně, …) a morální zlo.
Existuje zlo, které nás spoutává. Tímto zlem jsou lidské závislosti (ať už na čemkoliv), jež nelze jen tak snadno přemoci, protože tyto závislosti můžou být onou mocností, která zotročuje člověka. Pak je také zlo, které člověk způsobuje sám, omylem nebo úmyslně. Dále máme zlo způsobené druhými lidmi a my jsme jeho obětí. A potom máme zlo způsobeno tragédií (přírodní katastrofy, nehody, náhody), ze kterého je těžké kohokoliv obvinit. Posledním zlem je zlo způsobené mocnostmi mimo náš svět, které ale nejsou vidět, proto je těžké se s nimi vypořádat. Toto zlo nelze jen tak pominout, protože Bible o něm na mnoha místech mluví.

Toliko bychom asi měli na úvod k tématu zla. Nyní se pokusím s tímto problémem vypořádat z křesťanského hlediska: některá východiska uvedu jako axiomy, protože jejich definice a apologetická obhajoba (ať již z logického nebo jiného hlediska) by přesahovala možnosti tohoto eseje. Biblické odkazy budu uvádět v Českém ekumenickém překladu a také v originálním jazyce podle BHS (Biblia Hebraica Stuttgartensia 4 ed.) a NA27 (Nestle-Alland 27 ed.).

Člověk, Bůh a existence zla

Jak se tedy vypořádat s existencí zla? Především by si měl být člověk vědom, že mnoho zla si způsobuje sám. Je to jeho přirozeností, protože je, jak Bible učí, zkažen hříchem. Ne zákonitě všechno zlo je způsobeno člověkem, ale podle C. S. Lewise je ho podstatná část.

„… možnost bolesti je obsažena v samotné podstatě světa, v němž se duše setkávají. Když se duše stanou zlými, určitě této skutečnosti využijí k tomu, aby si navzájem škodili, a tato skutečnost je ze čtyř pětin vysvětlením lidského utrpení. Byli to lidé, ne Bůh, kdo vymyslel mučidla, biče, vězení, otroctví, střelné zbraně, bajonety a bomby. … Přesto však existuje mnoho utrpení, za které lidé nemohou.“

C. S. Lewis ve své knize Problém bolesti popisuje zlo jako prostředek, který nás zbavuje našich iluzí o tomto světě a nutí nás uvědomit si, že nemůžeme být sobecky „soběstační“ a zůstat na jednom místě v životě a nikdy se neposunout dál, nerůst. Také existence zla a bolesti nás nutí přemýšlet reálně: „Jestliže počáteční, nejméně důrazné působení bolesti rozbíjí iluzi, že je všechno v pořádku, pak ono další a důraznější působení rozbíjí klam, že všechno, co máme, ať již je to samo o sobě dobré či zlé, je pouze naše, a že s tím vystačíme.“

Lze tedy Boha obvinit ze zla? Slovy apoštola Pavla „mé genoito“ - rozhodně ne! „Bůh je od všeho zlého oddělen a v žádném případě za zlo nenese odpovědnost.“ „Bůh jako svatý ovšem reaguje na zlé, zvláště to, kterého se dopouští jeho lid, a tak dopouští zlé ve smyslu neštěstí jako trest za hřích [Ex 5,22n].“ Zlo, kterým je lid stíhán není ale však vždy trestem za hříšné jednání člověka nebo národu. Někdy ale Bůh dovoluje ve své svrchovanosti zlo i z jiných důvodů, než je trest za hřích, ale vždy mu určuje jasné meze (viz. kniha Jób). Dalo by se také říci, že existence zla je cenou za lidskou svobodu, kterou Bůh lidi obdařil. Nechtěl nás mít jako roboty, co budou bezvýhradně poslušné jeho vůli, ale chtěl mít s lidmi vztah. Aby to bylo možné, musel dát lidem svobodnou vůli, a tím pádem i možnost postavit se proti Bohu.
Křesťan by si měl být vědom toho, že Bůh je jediný (Deuteronomium 6,4), svrchovaný, vševědoucí a všemocný a že vše, co se děje, je pod Boží mocí a kontrolou. Zlo v tomto pojetí tedy není důsledkem souboje dvou božstev (jako například v Zarathuštrismu), dobrého a zlého, ani množství zla není výsledkem toho, že ten zlý má právě navrch. Právě naopak, je to jediný Bůh, který má vše pod kontrolou. Prorok Izajáš tlumočil Boží slovo: „Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.“
„Proroci považovali Hospodina za poslední příčinu zla, vyjádřeného bolestí, utrpením, či neštěstím. On ve své svrchovanosti toleruje zlo ve vesmíru, ovládá je a používá při řízení světa. Trestá jím hříchy jednotlivců i národů (Iz 45,7; Pláč 3,38; Am 3,6).“

Naděje pro věřící

Právě s předchozí ideou souboje dvou božstev je v polemice prorok Izajáš, který dává problému zla úplně jinou dimenzi, pohled, ve kterém je jiskřička naděje. Apoštol Pavel psal v dopise Římanům právě o této naději. Vše je v Božích rukou, a proto není důvod k obavám, ale k radosti, vždyť „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“

Boží svrchovanost nad zlem je možné vidět například v knize Jób, v prvních dvou kapitolách, kde satan dostává určitou moc nad Jóbem, ale vždy je omezen tím, kolik zla na něj dovolí Hospodin seslat: „Hospodin na to satanovi odvětil: „Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj.“ A satan od Hospodina odešel.“ Právě toto je pro věřící lidi základ naděje. Naděje v to, že vše co v životě přichází, je v Božích rukou. A protože křesťané také věří, že Bůh je dobrý, nedopustí na nás víc, než bychom mohli zvládnout: „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.“ Právě proto se mohou křesťané s nadějí řídit tím, co píše apoštol Pavel do Říma: „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.“

Závěr

Na otázku jak se vypořádat se zlem odpověď asi jen tak nenalezneme. Ke zlu se tedy můžeme postavit v zásadě dvěma způsoby.
Za prvé se můžeme nechat přemoci zlem a propadat buď beznaději nebo tomu, že sami začneme páchat zlo. To je pohled, který je bezútěšný a strašlivý. Pokud se zlem necháme přemoci, vzdáváme boj za dobro, což je dle mého názoru nejen neetické, ale i špatné. Starý indiánský zákon říká, že ten, kdo jen nečině přihlíží zlu, je vinen stejně jako ten, kdo jej páchá.
Za druhé se zlu ze všech sil vzepřeme, přestože se to může jevit jako nerovný boj. Můžeme však bojovat s nadějí, kterou nám Bible dává. Je to naděje, že všechno zlé je k něčemu dobré. Bible říká, že Bůh je nakonec ten, kdo má všechno pod kontrolou a je ten, kdo je mocen použít si všechno k dobrému pro spravedlivého člověka. Tato naděje může živit naší vůli, kterou máme moc měnit mnoho v nás samotných a přemáhat tak zlo, které na nás doléhá.
„Jenom na nás to je, jací jsme, jestli takoví nebo makoví. Naše tělo je zahrada a naše vůle zahradníkem: a tak, ať už chceme nasít hluchavek nebo pěstovat salát, vysázet yzop nebo vyplet dymián, mít ji celou na jeden nebo rozdělenou na vícero druhů zelin, ať už z ní zanedbáním uděláme úhor nebo vzděláním eden – vždycky síla k tomu a pořádající moc je v naší vůli.“

Autorův dovětek

Protože tento esej může vyznít příliš jednostranně zaměřený, znovu zdůrazňuji, že se jedná o mojí odpověď, jakožto věřícího člověka na otázku zla tak, jak se s ním vypořádávám já. Doufám, že tento esej pomohl při vašem hledání pravdy a dal vám odpovědi na velice kontroverzní otázku problému zla, a nebo alespoň ukázal postoje věřících lidí v jiném světle, než jste byli zvyklí.

Zkratky použitých biblických textů
ČEP: Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost, 2001.
NA27: Nestle-Alland. Novum Testamentum Graece 27 ed. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993.
BHS: Elliger-Rudolph. Biblia Hebraica. Stuttgartensia 4 ed. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1990.

Zdroje
Novotný, Adolf. Biblický slovník. Praha: Kalich, 1952. Fotomechanický přetisk vydání z roku 1952, Kalich, evangelické nakladatelství a Česká biblická společnost, 1992. Str. 1308-1310. ISBN: 80-7017-528-1.
Český ekumenický překlad Bible. Praha: Česká biblická společnost, 2001. ISBN: 80-85810-29-8.
Nestle-Alland. Novum Testamentum Graece 27 ed. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993. ISBN: 3-438-05100-1.
Douglas, J.D. ed. Nový Biblický slovník. Praha: Návrat domů, 1996. Str. 1151-1152. ISBN: 80-85495-65-1.
Lewis, C. S. Problém bolesti. Praha: Návrat domů, 1998. Str. 71-87. ISBN: 80-85495-89-9.
Heller, Jan. Znamení odkazující k nebi. Praha: Vyšehrad, 2007. Str. 253-258. ISBN: 978-80-7021-975-1.
Software BibleWorks 7.0 s použitými biblickými texty: ČEP (2001), BHS 4ed (1990), LXX 9ed (1971), NA27 (1993); lexikony BDB (heb.) a Thayer (řec.); ISBE Biblický slovník.
Apoštolské vyznání víry (http://cs.wikipedia.org/wiki/Apoštolské_vyznání)
Křesťanská filosofie http://www.phil.muni.cz/fil/antika/texty/13_filon_augustinus.htm

Užitečné webové odkazy
Bible21 on-line: http://online.bible21.cz/index.php
BibleServer (množství překladů, včetně českých – ČEP, SNC): http://www.bibleserver.com/
Řecký Nový zákon on-line: http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/gnt/
Hebrejsko-anglický Starý zákon on-line: http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0.htm
Wikipedia – on-line encyklopedie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana
Biblické studie: http://www.biblicalstudies.org.uk/index.html
Křesťanská filosofie: http://www.phil.muni.cz/fil/antika/texty/13_filon_augustinus.htm

Originální text tohoto eseje naleznete na http://www.dede-ziv.estranky.cz


K článku je 276 komentářů.
....Bůh je od všeho zlého oddělen a v... Alfons
Odp: ....Bůh je od všeho zlého oddělen a v... zvoník
Odp2: ....Bůh je od všeho zlého oddělen a v... Alfons
Odp2: ....Bůh je od všeho zlého oddělen a v... Alfons
Odp3: ....Bůh je od všeho zlého oddělen a v... zvoník
Odp: ....Bůh je od všeho zlého oddělen a v... DAVID SVAČINA
Odp2: ....Bůh je od všeho zlého oddělen a v... zvoník
Odp3: ....Bůh je od všeho zlého oddělen a v... werterber
Odp2: ....Bůh je od všeho zlého oddělen a v... gokax
Doufám, že tento esej pomohl při vašem... santiago
Až příjde relativista plihalik
Davide Živore, .
Odp: Davide Živore, slayd
Odp2: Davide Živore, .
Odp3: Davide Živore, tlapka
Odp: Davide Živore, zvoník
Odp2: Davide Živore, .
resident evil Saw
Odp: resident evil tlapka
Odp2: resident evil ivana Kozárová
Krásná úvaha Vlastimil Čech
Odp: Krásná úvaha Saw
Odp2: Krásná úvaha tlapka
Odp3: Krásná úvaha Alfons
Odp4: Krásná úvaha .
Odp5: Krásná úvaha Alfons
Odp6: Krásná úvaha .
Odp4: Krásná úvaha zvoník
Odp3: Krásná úvaha .
Odp: Krásná úvaha David Živor
Odp2: Krásná úvaha Alfons
Odp3: Krásná úvaha Vlastimil Čech
Odp4: Krásná úvaha tlapka
Odp5: Krásná úvaha zvoník
Odp6: Krásná úvaha Vlastimil Čech
Odp7: Krásná úvaha ivan
Odp8: Krásná úvaha ivana Kozárová
Odp7: Krásná úvaha tlapka
Odp8: Krásná úvaha santiago
Odp7: Krásná úvaha zvoník
Odp8: Krásná úvaha ivana Kozárová
Odp6: Krásná úvaha .
Odp7: Krásná úvaha Juras
Odp8: Krásná úvaha tlapka
Odp9: Krásná úvaha ivan
Odp8: Krásná úvaha .
Odp7: Krásná úvaha ivana Kozárová
Odp6: Krásná úvaha tlapka
Odp3: Krásná úvaha zvoník
Odp4: Krásná úvaha .
Odp5: Krásná úvaha zvoník
Odp4: Krásná úvaha tlapka
Odp4: Krásná úvaha Alfons
Odp4: Krásná úvaha Alfons
Odp: Krásná úvaha -
Odp2: Krásná úvaha tlapka
Odp3: Krásná úvaha Alfons
Odp4: Krásná úvaha zvoník
Odp: Krásná úvaha ivana Kozárová
Odp: Krásná úvaha ivana Kozárová
Odp2: Krásná úvaha Alfons
Odp3: Krásná úvaha ivana Kozárová
Odp4: Krásná úvaha Alfons
Odp5: Krásná úvaha zvoník
Odp5: Krásná úvaha ivana Kozárová
Odp6: Krásná úvaha zvoník
Dva bezobsažné pojmy! geo
Odp: Dva bezobsažné pojmy! slayd
Odp2: Dva bezobsažné pojmy! tlapka
Odp3: Dva bezobsažné pojmy! zvoník
Odp4: Dva bezobsažné pojmy! tlapka
Odp2: Dva bezobsažné pojmy! ivana Kozárová
Mzdou hříchu je smrt, tak jako... NumLock
Odp: Mzdou hříchu je smrt, tak jako... tlapka
Odp2: Mzdou hříchu je smrt, tak jako... -
Odp3: Mzdou hříchu je smrt, tak jako... tlapka
Odp4: Mzdou hříchu je smrt, tak jako... santiago
Odp5: Mzdou hříchu je smrt, tak jako... tlapka
Odp5: Mzdou hříchu je smrt, tak jako... Juras
Odp6: Mzdou hříchu je smrt, tak jako... tlapka
Odp7: Mzdou hříchu je smrt, tak jako... Juras
Odp8: Mzdou hříchu je smrt, tak jako... tlapka
Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... werterber
Odp: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... j
Odp2: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... werterber
Odp3: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... zvoník
Odp4: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... werterber
Odp5: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... zvoník
Odp6: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... santiago
Odp7: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... zvoník
Odp8: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... santiago
Odp9: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... Alfons
Odp7: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... tlapka
Odp8: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... santiago
Odp9: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... tlapka
Odp10: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... zvoník
Odp11: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... tlapka
Odp10: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... zvoník
Odp11: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... tlapka
Zvoníku, nebylo všechno špatně, .
Odp4: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... tlapka
Odp5: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... santiago
Odp6: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... Bára Š.
Odp7: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... Bára Š.
Odp5: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... werterber
Odp6: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... ivana Kozárová
Odp7: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... tlapka
Odp8: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... zvoník
Odp9: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... ivana Kozárová
Odp9: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... tlapka
Odp10: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... Juras
Odp5: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... ivana Kozárová
Odp6: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... ivana Kozárová
Odp7: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... zvoník
Odp8: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... ivana Kozárová
Odp5: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... ivana Kozárová
Odp6: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... tlapka
Odp2: Zlo je relativní záležitost. Ti kdyož... ivana Kozárová
A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? Alfons
Odp: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? santiago
Odp2: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? Alfons
Odp3: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? .
Odp4: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? tlapka
Odp3: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? santiago
Odp4: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? tlapka
Odp5: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? Alfons
Odp4: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? Juras
Odp5: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? zvoník
Odp6: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? tlapka
Odp7: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? zvoník
Odp4: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? ivana Kozárová
Odp5: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? Bára Š.
Odp6: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? ivana Kozárová
Odp7: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? ivana Kozárová
Odp8: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? .
Odp9: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? tlapka
Odp5: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? Alfons
Odp6: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? ivana Kozárová
Odp7: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? tlapka
Odp6: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? zvoník
Odp7: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? ivana Kozárová
Odp7: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? Alfons
Odp8: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? zvoník
Odp9: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? Alfons
Odp10: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? ivana Kozárová
Odp11: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? Alfons
Odp10: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? zvoník
Odp11: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? ivana Kozárová
Odp12: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? tlapka
Odp13: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? zvoník
Odp13: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? ivana Kozárová
Odp11: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? Alfons
Odp12: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? zvoník
Odp13: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? ivana Kozárová
Odp14: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? slayd
Odp15: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? tlapka
Odp16: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? slayd
Odp17: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? tlapka
Odp15: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? zvoník
Odp16: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? ivana Kozárová
Odp17: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? tlapka
Odp18: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? zvoník
Odp15: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? ivana Kozárová
Odp7: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? tlapka
Odp8: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? zvoník
Odp9: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? Alfons
Odp10: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? zvoník
Odp11: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? tlapka
Popis, technologie a obsluha zvonu. .
Odp: Popis, technologie a obsluha zvonu. santiago
Odp2: Popis, technologie a obsluha zvonu. slayd
Odp3: Popis, technologie a obsluha zvonu. zvoník
Odp4: Popis, technologie a obsluha zvonu. santiago
Odp: Popis, technologie a obsluha zvonu. zvoník
Odp2: Popis, technologie a obsluha zvonu. ivana Kozárová
Odp3: Popis, technologie a obsluha zvonu. slayd
Odp4: Popis, technologie a obsluha zvonu. ivana Kozárová
Odp4: Popis, technologie a obsluha zvonu. zvoník
Odp2: Popis, technologie a obsluha zvonu. Vlastimil Čech
Odp3: Popis, technologie a obsluha zvonu. .
Odp3: Popis, technologie a obsluha zvonu. zvoník
Odp4: Popis, technologie a obsluha zvonu. ivan
Rekvizice českých zvonů za 2. světové války santiago
Odp: Rekvizice českých zvonů za 2. světové války ivan
Odp5: Popis, technologie a obsluha zvonu. zvoník
Odp4: Popis, technologie a obsluha zvonu. ivana Kozárová
Odp11: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? ivana Kozárová
Odp9: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? tlapka
Odp10: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? ivana Kozárová
Odp9: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? ivana Kozárová
Odp10: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? slayd
Odp11: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? zvoník
Odp12: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? ivana Kozárová
Odp12: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? .
Odp13: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? zvoník
Odp14: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? ivana Kozárová
Odp15: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? Alfons
Odp16: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? ivana Kozárová
Odp12: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? Juras
Odp13: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? ivana Kozárová
Odp14: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? Alfons
Odp15: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? ivana Kozárová
Odp14: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? zvoník
Odp15: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? ivana Kozárová
Odp16: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? .
Odp7: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? .
Odp8: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? ivana Kozárová
Odp9: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? Alfons
Odp10: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? ivana Kozárová
Odp11: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? Alfons
Odp12: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? Juras
Odp13: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? ivana Kozárová
Odp14: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? zvoník
Odp15: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? ivana Kozárová
Odp: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? Saw
Odp2: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? zvoník
Odp3: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? Saw
Odp4: A proč by člověk měl na někoho brát ohledy? zvoník
Štěstí je cesta. .
Odp: Štěstí je cesta. zvoník
Odp2: Štěstí je cesta. .
Odp3: Štěstí je cesta. zvoník
Odp: Štěstí je cesta. slayd
Odp2: Štěstí je cesta. .
Štěstí je cesta Neuvedeno
Odp: Štěstí je cesta zvoník
Hm, a teď babo raď Neuvedeno
Odp: Hm, a teď babo raď zvoník
Odp2: Hm, a teď babo raď ivan
Odp3: Hm, a teď babo raď tlapka
Odp2: Hm, a teď babo raď Juras
Pane „Neuvedený“, .
Odp: Pane „Neuvedený“, Juras
Odp2: Pane „Neuvedený“, Juras
Odp: Pane „Neuvedený“, tlapka
Myslim že je to jednodušší než jak to... Livrak
Odp: Myslim že je to jednodušší než jak to... Lipovan (Z.)
Odp2: Myslim že je to jednodušší než jak to... Livrak
Odp3: Myslim že je to jednodušší než jak to... Tlapka
Odp4: Myslim že je to jednodušší než jak to... Livrak
Odp5: Myslim že je to jednodušší než jak to... Juras
Odp: Myslim že je to jednodušší než jak to... Platfus
Odp2: Myslim že je to jednodušší než jak to... Livrak
Odp3: Myslim že je to jednodušší než jak to... Livrak
Odp4: Myslim že je to jednodušší než jak to... Vlastimil Čech
Odp5: Myslim že je to jednodušší než jak to... Livrak
Odp6: Myslim že je to jednodušší než jak to... Zákys
Odp7: Myslim že je to jednodušší než jak to... Vlastimil Čech
Odp7: Myslim že je to jednodušší než jak to... ivan
Odp8: Myslim že je to jednodušší než jak to... Zákys
Odp9: Myslim že je to jednodušší než jak to... ivan
Odp10: Myslim že je to jednodušší než jak to... Zákys
Odp11: Myslim že je to jednodušší než jak to... ivan
Odp6: Myslim že je to jednodušší než jak to... Tlapka
Odp5: Myslim že je to jednodušší než jak to... Platfus
Odp4: Myslim že je to jednodušší než jak to... Juras
Odp5: Myslim že je to jednodušší než jak to... Livrak
Odp5: Myslim že je to jednodušší než jak to... Tlapka
Odp2: Myslim že je to jednodušší než jak to... ivan
Zvoníku, vrať se! Lipovan (Z.)
Odp: Zvoníku, vrať se! Tlapka
Odp2: Zvoníku, vrať se! Lipovan (Z.)
Dobro a zlo, toť otázka co je co... Neuvedeno
Odp: Dobro a zlo, toť otázka co je co... Vlastimil Čech
Odp2: Dobro a zlo, toť otázka co je co... Zákys
Odp3: Dobro a zlo, toť otázka co je co... ivana Kozárová
Odp4: Dobro a zlo, toť otázka co je co... Vlastimil Čech
Odp4: Dobro a zlo, toť otázka co je co... Vlastimil Čech
Odp5: Dobro a zlo, toť otázka co je co... ivana Kozárová
Odp6: Dobro a zlo, toť otázka co je co... Platfus
Odp7: Dobro a zlo, toť otázka co je co... iva
Odp7: Dobro a zlo, toť otázka co je co... ivana Kozárová
Odp6: Dobro a zlo, toť otázka co je co... iva
Odp7: Dobro a zlo, toť otázka co je co... ivana Kozárová
Takže opět pozorujeme, jak hlavní... Neuvedeno
Odp: Takže opět pozorujeme, jak hlavní... Zákys
Zobrazit všechny komentáře...

Nahoru