Neptejte se co, ale proč
30.4.2006 21:53

Stvoření III - Proč lidé věří v Boha?

Tento článek se mi trochu vymkl z ruky a ani jsem ho nechtěl poslat. Na druhou stranu, přes mnoho nedostatků je tam něco, co Vás může pohnout k přemýšlení. A tak ho přecejen posílám.

Úvod

Pokračuji v tom pásmu o tom proč lidé věří v Boha, ale přejmenoval jsem to na Stvoření, protože důvodů pro víru..ne na bázi stvoření ..je mnohem více, ale zde chci prostě pohnout přemýšlivé lidi, pro které je tento web, k poznání či alespoň uznání, že víra v Boha není tak neracionální, jak se mohlo jevit ..a to jen na základě úvah o Stvoření. A naopak pomoci jim uvidět, že to, co považovali mnozí za celkem racionální, je vlastně víceméně jasnou vírou.

Nakonec to dopadá tak, že racionálnější je víra v Boha a vírou je v podstatě nevěra v Něj.

1. část

Troška opakování

Nejprve ještě shrnu předchozí poznatky. Dospěli jsme do stadia, kdy jsme nějak jasně definovali, že ve světě, kterým jsme obklopeni, je jasně patrná „hmota“ , také jasný „řád“ , stejně tak je zde něco, co nazýváme „životem“ . Ujasnili jsme si také, že aby to fungovalo, musí to být založeno na jisté informaci, respektive řečeno na informacích..co, jak, kde, kam..informace, které jasně definují a určují ono „hmotu“, „onen řád“ , také „život“.

Otázkou klíčovou bylo..Kde se to vzalo?

Řešení - Velký třesk pro nás není podstatné, protože nás zajímá, co bylo před Vekým třeskem. Kdybychom jej připustili, otázka zní stále..bylo Nic a najednou něco povstalo..či byl Stvořitel a ten stvořil?

V průběhu diskuzí se objevil jaksi i názor, že například „hmota byla, je a bude“ nebo že „informace byla , je a bude“. Protože se to stalo nepřehledným , dovolím si definovat možnosti:

První dvě ze tří základních možností

1) Byl Stvořitel a ten se rozhodl stvořit ..vytvořil hmotu (atomy, molekuly, prvky), jasně definoval řád (struktura vesmíru, atomů, genetické věci, buňky) , vložil život (není život bez života) ......navíc víme, že je i čas a prostor...tedy Bůh stanovil „hranice“ a „definoval nějak čas“, přičemž on sám je Věčný..to znamená bez počátku a konce ...Informace..kterých je obsaženo plno i v samotném atomu, natož třeba jen jednoduché rostlině , pak vložil prostě On.

2) Nebyl Stvořitel ..tedy hmota, řád, život ...čas, prostor ...informace ...to vše „povstalo“ z Ničeho. Bylo Nic ..a najednou bylo toto všechno.No řekněme najednou ne..ale je-li vesmír a řekněme nějak hromadně universum (vše, co jest) nekonečně časově dlouhé ..pak i velmi dlouhé časové období , konečné, ..se proti nekonečnu stává nepatrným, mizícím a neviditelným zlomkem, zlomečkem..ba zlomečínkem ..jistě souhlasíte...a v této logice lze i říci..že „najednou“ (byť ne v ten samý okamžik) zde povstal..řád, hmota, život ..objevila se informace. Ovšem tato možnost předpokládá jaksi víru v Nic před počátkem.

Byl-li Počátek...a to je docela klíčové.


Zde se zastavím. Klíčovým slovem učiním slovo Počátek. Obě tyto možnosti nějak předpokládají Počátek. Ovšem pokud je srovnáme, jedna nám nutně vyjde nelogická.

Z Ničeho Něco ? To je ale víra !

Postavíme do kontrastu Věčnost s Počátkem.

Jakýkoliv definovaný Počátek předpokládá něco před ním. A i kdybychom připustili logiku, že Nic před tímto Počátkem nebylo...tak nám zůstane ono samotné Nic.

Je Nic. Nic a pouhé Nic. Tu najednou (a zde je vskutku slovo najednou) povstane z Ničeho třeba jeden elektron, proton a neutron...pak se k nim přidají další a další, pak jich je hodně, pak se srazí až třesknou, je z nich vesmír,a v něm najednou něco obživne, co se vyvine nijak neřízeně v logickou informační a strukturovanou složitost.

Je jasné..i experimentálně..z racionálního a vědeckého zákona zachování hmoty a energie ..že to nelze! ..Přes jasná pozorování a vědecké argumenty bychom v tomto případě museli uvěřit, že tyto zákony se nevztahují na Počátek..tak prostě nastalo Něco ..co třeba nedokážeme definovat..ale věříme v to.

Nic jiného to není přátelé. Je to víra. Čisté, neracionální doufání, že nějak tak to na Počátku se stalo a přihodilo. (já netvrdím, že vše musí být tak, jak to říká věda, ale když někdo z této „víry“ o jiných říká, že jsou nevědecké a neracionální, pak prostě ukazuji, že on sám se jen domnívá, že stojí na vědeckých „základech“)

Dále je jasné, ..a znovu i experimentálně a vědecky..že vznikne-li , či objeví-li se někde život, předcházel mu jiný život...to pozitivně...a bez života nelze „stvořit“ život..to negativně...toto je dokázáno, prověřeno, otestováno...nicméně my , pokud zastáváme tuto možnost....věříme ve vznik života bez života (a to je opět přátelé, pouze nelogická, neracionální víra) .. je to na poli domněnky, víry, nikoli vědeckosti či racionality z ověření úsudku.

Možná k tomu přidáváme i víru, že někdy se někomu podaří „život“ „svořit“..ale opět, tomu , přátelé, pouze a pouze VĚŘÍME. (tedy já ne, ale trochu se s vámi zosobňuji)

Takže...hmota není bez hmoty či energie...to je jasné a prokázané...ale přesto „věříme“ v Počátek, kdy z Ničeho povstalo Něco....to je jakási „VÍRA“...nezakládá se na racionalitě ani experimentu.

Takže 2 ... život není bez života ..to je jasné a „vědecky“ prokázané ...ale přesto „věříme“ v Počátek, kdy z Neživota..potažmo také defacto z Ničeho (vezmeme-li období pouhé hmoty za onen zlomilínek, před kterým bylo Nic) povstal Život ...ovšem opět..toto je jen naše jakási „VÍRA!“ (opět..má ne, ale jen tak říkám)

Takže proti svým experimentálním a vědecky ověřeným faktům o původu hmoty a života..předpokládáme a věříme v jejich jakési porušení na Počátku. A to ať už počátku hmoty nebo života. Není to racionalita a „vědeckost“, ale víra.

Ovšem toto vše existuje jen tehdy, věříme-li v jakýsi Počátek. Počátek hmoty a života , vznik Informace.

Další hráč na scéně ..čas

S časem je ovšem problém. Vezmeme-li v úvahu tok času..je jasné, že Počátek v čase opět odporuje již jako v ukázaných příkladech hmoty a života experimentálním a vědeckým zjištěním, že totiž není okamžik v Čase před jiným okamžikem v Čase.

My tedy víme, že čas není bez času, podobně jako hmota není bez hmoty či energie, a život není bez života..což vše jsou racionálně zjištěné zkutečnosti...ale neracionálně, aniž bychom to viděli, slyšeli, ověřili si, tak předpokládáme, neboli..VĚŘÍME..že Čas povstal jen tak z Ničeho..jako hmota a život.

Udělejme experiment. Nyní jsi přečetl tuto větu. A ono nyní před chvílí už není nyní. Byl to nějaký bod v čase, od kterého se nyní neustále oddaluješ směrem k jakémusi ještě nenastalému času, který se nekonečně (??) otvírá před námi. Onen bod , který jsme již minuli se stal minulostí, přítomnost se neustále posunuje směrem do budoucnosti. Ovšem kde končí minulost a kde budoucnost?

Před čtením tohoto článku jsi zapl asi počítač, no jo, ale nejdříve sis ho koupil, ale to jsi se musel naučit číst..musel jsi se narodit, ale předtím museli tvoji rodiče jaksi ...a tak dále, jdeme..zpět..vznikl život...vznikla hmota..STOP ! ...a co teď? Byl to Počátek Času?

Nevěřit ve věčnost je „bláhová víra“.

Buďto věříš v čas před časem..což máš vědecky doloženo (každý bod v čase předchází jiný bod v čase) , nebo věříš v Počátek Času.

Pokud věříš v čas před časem..máš věčný čas..řekněme jakousi zvláštní „věčnost“. Pokud věříš v Počátek „toku času“ (zajímavé je si uvědomit souvislost času s hmotou a prostorem..ale to také nechme být) , pak buďto opět předpokládáš jakési Nic..před ním.

Nebo ti vyjde Věčný Bůh .

A tak nám Počátek Času pomáhá roztřídit naše přesvědčení (?? nebo spíše víry??) .....Je nějaký čas..to je jasné..je nějaké teď, či bylo a dokonce bude. Až dnes mrkneš okem, po přečtení těchto slov, uvědom si, že ve chvílí, kdy jsem psal tento článek, to byla budoucnost, stejně jako je pro tebe nyní budoucností moment desátého nadechnutí se od tohoto okamžiku. ...

..za chvíli bude přítomností ..a posléze minulostí..čas uplynul...má tento tok svůj počátek nebo plyne věčně ?

Jsou jen tři základní rozumné možnosti porozumění toku času.

1) Čas nemá počátek, nikdy nekončí a nikdy nezačíná....je Věčný. Věčně trvá. Věčně plyne, plynul, poplyne. Je zde Věčnost „časového toku“. (Bůh je či není..ale rozhodně je jakási „věčnost“ )

2) Čas má svůj Počátek, před Počátkem nebylo Nic. Nic ovšem nemá také počátek ..takže by bylo opět ..zdá se ..jakoby ..Věčnost. (je to logické ?) (navíc, jak může skončit něco, co nezačalo..???)

3) Čas má svůj Počátek, před Počátkem byl věčný Bůh, který mu dal rámec a je mimo něj, tento stav, ve kterém je Bůh, lze ovšem nazvat také věčností, neboť nikdy nezačíná a nikdy nekončí.


Myslím, že je velice zřejmé, že Věčnost musí existovat.

Věčnost je realita.

Věčnost jako „časový tok“, či věčnost „mimo čas“ ? ..A co další je Věčné?
Věčnost je prostě realita, na které lze stavět.

2. část

Tok času lze experimentálně a vědecky, i jinak, normálně, doložit, zjistit, pozorovat. Je to tedy ověřený fakt. (ověřený „vědeckou“ metodou ..já věřím, že „ověřovat“ lze i jinak, ale to je jiné téma). Otázka opět zní, jak tento tok času povstal? On totiž je,... je realitou. Stejně jako hmota, řád a život je realitou..dokonce i vědecky, experimentálně a racionálně dokázanou.

Nebyl-li žádný Počátek času ...nikdy čas nezačal, ani neskončí ..je zde věčný čas (tok času)..tedy věčnost.

Víra ve věčný tok času

Můžete věřít v tuto věčnost. Čas prostě plyne..nezačal ani neskončí plynout. Není nikým stvořen, je „tu“. Tento tok, který lze zachytit, třeba i na hodinkách a pozorovat jej, dle vás nikdy nezačal ani neskončí. Když tomuto toku času takto rozumíte..vychází Vám věčný, nebo-li nikdy nekončící a nikdy nezačínají čas..respetive „tok času“.

V tomto času, který prostě existuje..a to je Váš výchozí bod...Věčný čas, .... nastal vznik hmoty, řádu a posléze života..z ničeho.

Malý posun myšlení:

Teoreticky byste mohli mít tendenci , na základě těchto myšlenek opustit „zaběhnutou“ mentalitu Počátku Velkým třeskem..a dokonce začít věřit, že tu „bez počátku i konce“ existuje i hmota. S hmotou i jistý řád a informace.

Dá se říct, že bychom toto porozumění mohli definovat jako víra ve věčný čas, věčnou hmotu, věčný řád, věčnou informaci. Nikdy nezačali a nikdy neskončí. Jsou tu Věčně.

Nicméně otázkou je, kam si při této „mentalitě“ vložíte život. Ten podle Vás bude mít buďto Počátek, nebo Vám také nakonec musí vyjít Věčný život. Nepočal, je tu..nikdy nezačíná a nikdy nekončí (celkově, nikoli individuálně). A také , je-li toto vše Věčné..i s Informací .

To už si musíte přebrat sami, co vlastně „vidíte“ v tom.

Přemýšlím, jak jste pak daleko víře v existenci Boha . (nikoli ve víře v Boha (důvěra, poslušnost) - to je ještě rozdíl ..věřit v Boha a Věřit v Boha ..mohou být dva úplně odlišné pojmy) .

Nemáte problém s věčností, dokonce ani věčnosti hmoty, informace...no..zajímavé. Ale Bůh to rozhodně není ! ??? Zajímavé uvažování, pokud se vydáte tímto směrem .

Naopak, informace a řád předpokládá Vysílač a Tvořitele. Tvrdíte , Vše tu bylo věčně..kromě života..nebo i život?.., ale Bůh to nebyl..Ale zde je to už pouhé „hazardování s pojmy“ v jakýchsi domněnkách a vírách. Tato možnost nepředpokládá Počátek.

Ona třetí možnost:

Výše popsané je vlastně ta třetí možnost k úvodním dvěma(z úplného počátku článku).

Nebyl Svořitel, ale ..hmota, prostor, čas..to vše je Věčně. Nezačíná a nekončí. (prý)

Souhrn dosud probraného

Takže:

O Počátek bez Stvořitele nepředpokládá Věčnost ani Boha. Je prostě Počátek ..a Bohem (tedy nebohem je Nic a Náhoda). Před Počátkem bylo Nic.

O No pak je Věčnost bez Stvořitele i Počátku. Něco je Věčné..čas , hmota, snad i prostor, asi i život, i když ten už možná ne..zde se to různě může tříštit, ale základ je, že výchozím bodem je jakýsi Věčný Stav něčeho , uprostřed něhož se věci vyvíjí. Je to ale bez Boha, bez Tvůrce. Prý tedy.

O Počátek se Svořitelem předpokládá i Věčnost (na straně Boží) i Počátek na straně Stvoření. Vše stvořené je dílem odkazujícím na Tvůrce.

Věčný Bůh

V Bibli je zapsána událost, kdy se Mojžíšovi zjevil Bůh a při dotazu,jaké je jeho jméno se tam píše ..„jsem, který jsem“

„Bůh řekl Mojžíšovi: “JSEM, KTERÝ JSEM.„ A pokračoval: “Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.„ /2 Mojž 3,14/

Prý v hebrejštině se nepoužívají naše klasické časy, budoucí , minulý. Čili prý se to dá přeložit jako “jsem, který jsem byl ..nebo.. jsem, který budu ...byl jsem, který budu ..apod. Mé soukromé porozumění tomuto je, že Boží základní „jméno“ je „Věčný“..ten, který byl je a bude.

Věčnost je.

Mám-li volit , zda bylo nic a pak něco, nebo zda byl Věčný Bůh a On něco stvořil, pak má racionalita je jasná.

Že něco je „věčně“..to vím..a je to logické.

A vidím.li informaci a život (přinejmenším) ..vidím i toho, kdo informaci(slovo) i život dává. Prostě život a informace jsou..existují...a odkazují na podstatu Věčného. Co bylo to „věčné“, je-li zde život a informace?

Nicméně hlavní bylo Vám ukázat, že ..neuvidíte-li „mou racionalitu“..alespoň vězte, že vaše „vědeckost a racionalita“ je vlastně „vírou“ a proto je „hloupé a nerozumné“ odmítat „víru v Boha“ jako neracionální v domnění, že „nevěra v Boha“ je racionální.

Dá se říct přinejmenším, že jsme na tom „stejně“..i když já to vidím tak, že vy jste na tom „racionálněji“ (bez urážky, jen tak to říkám) hůře.

Pokoj Vám.

„blázen říká v srdci svém, není Boha“ /Žalm 53,2/Nahoru
O serveru, právní ujednání, přístupnost
Založeno na vlastním redakčním systému a vlastním fóru.